Magnus­sens ak­tier sti­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: EPA, AFP, Jens Nør­gaard Lar­sen

HAN HAR IK­KE sid­det bag rat­tet, si­den Hon­da- mo­to­ren brænd­te sam­men på vej frem til start­stre­gen i Au­stra­li­ens Grand Prix midt i marts. Al­li­ge­vel er Ke­vin Magnus­sens For­mel 1- ak­tier ste­get støt og ro­ligt i de se­ne­ste uger.

Dan­ske­rens de­but­sæ­son i 2014 be­gyn­der nem­lig at frem­stå i et nyt lys. DER VAR MAN­GE grun­de til, at McLa­ren- le­del­sen valg­te at sæt­te Magnus­sen på re­ser­ve­bæn­ken i år, men den pri­mæ­re var, at han sidst på sæ­so­nen ik­ke var på ni­veau med team­kam­me­rat Jen­son But­ton. Hen over som­me­ren var Magnus­sen den hur­tig­ste McLa­ren- kø­rer, men i eft er­å­ret, da pres­set blev for­ø­get, for­di Fer­nan­do Alonso var på vej ind i tea­met, sat­te But­ton dan­ske­ren på plads i årets fi re sid­ste kva­li­fi ka­tio­ner.

Dét var ik­ke godt nok, for But­ton har al­drig væ­ret an­set for en af fel­tets hur­tig­ste kørere over en en­kelt kva­li­fi ka­tions­om­gang. Og hvis Magnus­sen ik­ke kun­ne gi­ve But­ton bag­hjul, var der for­nuft i at gi­ve den er­far­ne eng­læn­der sæ­det ved si­den af Alonso. SPA­NI­E­REN KOM TIL McLa­ren med et ry som den bed­ste kø­rer i fel­tet. Ul­tra­hur­tig over en en­kelt om­gang, tek­nisk vel­fun­de­ret, nær­kamp- stærk, er­fa­ren – Alonso var man­den, der skul­le sæt­te nye stan­dar­der i McLa­rens kø­rer- li­neup.

Men i de to grand­prixer, But­ton og Alonso ind­til nu har kørt som team­kam­me­ra­ter, har eng­læn- de­ren væ­ret hur­tigst un­der beg­ge kva­li­fi ka­tio­ner og i lø­be­ne. Og dét er set med dan­ske øj­ne et in­ter­es­sant møn­ster: But­ton er – mindst – på ni­veau med Alonso. Og Magnus­sen var – mindst – på ni­veau med But­ton i stør­ste­delen af 2014 ( og re­elt og­så i ka­os- we­e­ken­den i Mel­bour­ne for fem uger si­den).

Det er svært at vur­de­re kørere i et team med så sto­re tek­ni­ske pro­ble­mer, som McLa­ren- Hon­da har i dis­se må­ne­der. Der­for vil­le jeg rig­tig ger­ne ha­ve set Magnus­sen og Alonso i iden­ti­ske bi­ler. Li­ge i dis­se uger ty­der me­get på, at den un­ge dan­sker ( med mas­ser af ud­vik­lings- po­ten­ti­a­le) vil­le væ­re li­ge så hur­tig som den er­far­ne spa­ni­er ( med et ry som ver­dens bed­ste!). MÅ­SKE SKAL ALONSO ba­re fi nde sig til ret­te hos McLa­ren? Må­ske ’ le­ver’ But­ton fort­sat af det test- for­spring, han på grund af Alonsos ulyk­ke op­nå­e­de in­den sæ­son­star­ten? Må­ske li­der spa­ni­e­ren sta­dig af eft er­ve­er­ne af den mysti­ske testu­lyk­ke? El­ler må­ske er Alonso ba­re fru­stre­ret over, at hans tid­li­ge­re team, Fer­ra­ri, er i mar­kant frem­gang, mens hans nye a r b e j d s g i ve r , McLa­ren- Hon­da, kø­rer fra det ene pro­blem til det an­det? DER ER MAN­GE må­ske ´ er. Men en Alonso, der ik­ke er i top­form, er nøg­ter­nt be­trag­tet ik­ke no­get, der ska­der Magnus­sens McLa­ren­frem­tid.

BT’S F1- KOR­RE­SPON­DENT

Jen­son But­ton ( tv.), Fer­nan­do Alonso ( th.) og Ke­vin Magnus­sen ( i mid­ten). Er det tre alen af sam­me styk­ke?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.