VAL­GRENS STO­RE CHAN­CE

Den 23- åri­ge dan­ske me­ster bli­ver Tin­koff- Saxo- kap­ta­jn i Ar­den­ner- klas­si­ke­ren Am­stel Gold Ra­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GEN­NEM­BRUD? Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk Fo­to: Nils Meilvang

Tin­koff- Saxos dan­ske stor­ta­lent, Mi­cha­el Val­gren, får rol­len som kap­ta­jn sam­men med Ro­man Kreuzi­ger i søn­da­gens hol­land­ske klas­si­ker Am­stel Gold Ra­ce.

Der­med får dan­ske­ren en for­nem mu­lig­hed for at vi­se sit sto­re ta­lent og sam­ti­dig kæm­pe for at ret­te en smu­le op på Tin­koff- Saxos for­søm­te for­år.

Hol­dets an­den kap­ta­jn til klas­si­ke­ren, som fo­re­går i Ar­den­ner­ne, er Ro­main Kreuzi­ger. Den stær­ke tjek­ke har tid­li­ge­re vun­det lø­bet i 2013, så med de to ryt­te­re hå­ber Tin­kof­fSaxo på at kun­ne vi­se fa­nen. hen­vis­ning til, at ind­ta­gel­se af mad er es­sen­ti­elt på den 258 km lan­ge ru­te fra Maa­stri­cht til Val­ken­burg

Og­så dan­sker­ne Chris An­ker Sø­ren­sen og Jesper Han­sen stil­ler op for Tin­koff- Saxo i søn­da­gens Ar­den­ner- klas­si­ker. Re­sten af hol­det ud­gø­res af Ro­bert Ki­ser­lovski, Ma­nu­e­le Bo­a­ro, Ivan Rov­ny og Ev­ge­ny Pe­trov.

Mi­cha­el Val­gren bli­ver kap­ta­jn for Tin­koff- Saxo i det­te års ud­ga­ve af Am­stel Gold Ra­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.