’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­cha­el Val­gren

Am­stel pas­ser godt til mig, men det er et løb, hvor du ik­ke får mu­lig­hed for at slap­pe af, og det kan end­da væ­re en kamp at få no­get at spi­se

» Vi går til Am­stel med et godt hold. Vi sat­ser på at væ­re ak­ti­ve, vi­se hol­dets far­ver og ud­fø­re vo­res stra­te­gi. Så må vi se, hvor­dan det ud­for­mer sig gen­nem et løb, hvor man he­le ti­den skal væ­re på vagt. Vi har Kreuzi­ger, som er en tid­li­ge­re vin­der, men hvis pri­mæ­re mål er Lié­geBa­stog­ne- Lié­ge. Fy­ren, som jeg tror, lø­bet pas­ser bedst til, er Mi­cha­el Val­gren. Så det vil væ­re en stor lej­lig­hed for ham til at træ­de frem, « si­ger hol­dets sport­s­di­rek­tør Se­an Ya­tes.

Iko­nisk stig­ning

I Am­stel Gold Ra­ce ven­ter der en mas­se stej­le bak­ker og en ru­te på 258 ki­lo­me­ter, hvor ryt­ter­ne blandt an­det skal pas­se­re den iko­ni­ske Cau­berg- stig­ning sidst i lø­bet. Net­op den hår­de pro­fil mod slut­nin­gen er grun­den til, at Se­an Ya­tes tror på sin un­ge dan­sker.

» Det af­gø­ren­de øje­blik er den sid­ste tur op ad Cau­berg, hvor Val­gren har ka­pa­ci­te­ten til at gå hårdt til den et kort styk­ke tid. Kom­bi­ne­ret med en kon­stant år­vå­gen­hed i fel­tet er det alt, hvad Am­stel hand­ler om, « si­ger han.

Den re­ge­ren­de dan­ske me­ster, Mi­cha­el Val­gren, læg­ger ik­ke skjul på, at ....

» Det er et løb jeg ser sær­de­les me­get frem til. Jeg kør­te det sid­ste år, og det er et me­get cool løb, hvis du spør­ger mig. Jeg tror, jeg kan få et godt løb, hvis jeg ram­mer da­gen. Jeg har en fri rol­le på hol­det og har mu­lig­hed for at gri­be chan­cen. Så hå­ber jeg ba­re, at be­ne­ne er, hvor de skal væ­re. Am­stel pas­ser godt til mig, men det er et løb, hvor du ik­ke får mu­lig­hed for at slap­pe af, det kan end­da væ­re en kamp at få no­get at spi­se, « si­ger Mi­cha­el Val­gren med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.