Erik­sen for­bi­gå­et

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS - FOR­BI­GÅ­ET Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

Chri­sti­an Erik­sen har i pe­ri­o­der af den­ne sæ­son væ­ret i for­ry­gen­de spil­hu­mør og le­ve­ret fle­re af­gø­ren­de præ­sta­tio­ner for Tot­ten­ham.

Så god har han væ­ret, at der har væ­ret spe­ku­le­ret i et pris­skilt på 500 mil­li­o­ner kro­ner for den dan­ske lands­holds­spil­ler.

Si­den 31. ja­nu­ar har Chri­sti­an Erik­sen dog ik­ke få­et net­tet til at blaf­re, og ge­ne­relt er hans ni­veau fal­det trods ri­ge­ligt med spil­le­tid på Tot­ten­hams hold.

Det sy­nes og­så at væ­re en be­tragt­ning, den en­gel­ske spil­ler­for­e­ning, PFA, har gjort sig.

Så­le­des er Chri­sti­an Erik­sen trods en al­der, der be­ret­ti­ger til det, ik­ke blandt de seks spil­le­re, PFA har no­mi­ne­ret til årets un­ge spil­ler.

Og de no­mi­ne­re­de er...

De seks spil­le­re, der er no­mi­ne­re­de i den ka­ter­go­ri, er:

Thi­baut Cour­tois ( Chel­sea), Phi­lip­pe Cou­tin­ho ( Li­ver­pool), David de Gea ( Man­che­ster U), Eden Ha­zard ( Chel­sea), Har­ry Ka­ne ( Tot­ten­ham) og Ra­he­em Ster­ling ( Li­ver­pool).

Når man ik­ke er no­mi­ne­ret i ung­dom­ska­te­go­ri­en, må der nød­ven­dig­vis og­så væ­re langt til en plads blandt de seks, der har kva­li­fi­ce­ret sig til en plads som årets spil­ler, og her fi­gu­re­rer Chri­sti­an Erik­sens navn da hel­ler ik­ke.

Årets spil­ler skal i ste­det fin­des blandt dis­se spil­le­re:

Die­go Cos­ta ( Chel­sea), Phi­lip­pe Cou­tin­ho ( Li­ver­pool), David de Gea ( Man­che­ster U), Eden Ha­zard ( Chel­sea), Har­ry Ka­ne ( Tot­ten­ham) og Ale­xis Sán­chez ( Ar­se­nal).

Chri­sti­an Erik­sen, der be­gynd­te den­ne sæ­son som 22- årig, er fyldt 23 år, og der­med kan han ik­ke læn­ge­re bli­ve no­mi­ne­ret til frem­ti­di­ge kårin­ger som årets un­ge spil­ler i Pre­mi­er Le­ague.

Chri­sti­an Erik­sen er ik­ke ble­vet no­mi­ne­ret til årets un­ge spil­ler i Pre­mi­er Le­ague. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.