Til­budt plads hos de kri­ste­li­ge

Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne bej­ler til Klaus Riskær

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen mlau@ ber­ling­s­ke. dk Lyk­ke Wi­borg Christensen Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes for­mand Stig Grenov.

KAN­DI­DAT?

wib@ bt. dk

Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne har til­budt Klaus Riskær Pe­der­sen at bli­ve par­tiets fol­ke­tings­kan­di­dat i Kø­ben­havns Stor­kreds.

Det off ent­lig­gjor­de Hen­rik Howards­en, der selv er kan­di­dat for Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne, på sin Fa­ce­book- pro­fi l.

’ Jeg kan nu på veg­ne af Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes be­sty­rel­se i Kø­ben­havns Stor­kreds med­dele, at vi har be­slut­tet os for at in­vi­te­re Klaus Riskær Pe­der­sen til at bli­ve vo­res fol­ke­tings­kan­di­dat. Be­sty­rel­sen og jeg har haft en god sam­ta­le med Klaus om hans po­li­ti­ske hold­nin­ger,’ skri­ver Hen­rik Howards­en.

På bøl­ge­læng­de

Den bed­ra­ge­ri­døm­te er­hvervs­mand har al­le­re­de til­budt sit kan­di­da­tur til Al­ter­na­ti­vet og De Kon­ser­va­ti­ve, beg­ge ste­der fi k han dog en af­vis­ning.

Nu har han ud­bedt sig we­e­ken­den til at over­ve­je til­bud­det.

Men Klaus Riskær for­tæl­ler, at han på man­ge om­rå­der fø­ler sig på bøl­ge­læng­de med Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne.

» Det er et gam­melt par­ti, der er in­klu­de­ren­de, og som har et hu­ma­ni­stisk livs­syn, hvor man går ind for per­son­lig fri­hed i et for­plig­ten­de fæl­les­skab. Og jeg har in­tet pro­blem med at ved­ken­de mig min krist­ne kul­tu­rarv. Dan­sker­ne er krist­ne, vi er ik­ke mus­li­mer, og der­for er det helt fi nt, det hed­der Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne, « si­ger Klaus Riskær til BNB.

En ud­for­dring

Me­nings­må­lin­ger spår par­ti­et me­get dår­li­ge chan­cer for at kom­me ind i Fol­ke­tin­get. Men den ud­for­dring til­ta­ler Klaus Riskær.

» Jeg vil hel­le­re la­ve en turn- aro­und, end jeg vil en startup. Her har vi et par­ti, der er vel­fun­ge­ren­de, og jeg har væ­ret me­get glad for den di­a­log, vi har haft . Men jeg må og­så in­drøm­me, at der er ste­der, hvor par­ti­et fo­re­kom­mer stø­vet. Så det, jeg skal tæn­ke over, er, om jeg kan væ­re med til at få stø­vet det af, så vi får en valg­kamp, der kan gi­ve me­ning for væl­ger­be­folk­nin­gen, « si­ger Klaus Riskær, der før har gjort sig be­mær­ket ved at fo­re­slå ‘ juri­disk abort’, så mænd, som ufri­vil­ligt bli­ver fædre, juri­disk skal kun­ne fra­skri­ve sig bar­net.

Har sin egen dags­or­den

Lands­for­man­den respek­te­rer dog, at stor­kred­sen i Kø­ben­havn har indstil­let Klaus Riskær, og at sa­gen må gå sin gang i ho­ved­be­sty­rel­sen.

» Jeg kan godt si­ge så me­get, at jeg som lands­for­mand ik­ke er po­si­tiv over­for indstil­lin­gen, men det vil gå vi­de­re til ho­ved­be­sty­rel­sen, som så må ta­ge den en­de­li­ge af­gø­rel­se. Det vær­ste er, at vi ik­ke ken­der man­den. Han har nog­le idéer. Men han kom­mer ind ude­fra og har sin egen dags­or­den. Vi er jo ik­ke et par­ti, der er født i går. Det kan godt væ­re, at vi ik­ke har no­gen ken­dis­ser, og det kan godt væ­re, at vi går ne­denom og hjem på det, men så går vi ned på det, vi me­ner, « si­ger Stig Grenov.

» Her har vi et par­ti, der er vel­fun­ge­ren­de, og jeg har væ­ret me­get glad for den di­a­log, vi har haft. Men jeg må og­så in­drøm­me, at der er ste­der, hvor par­ti­et fo­re­kom­mer stø­vet, « si­ger Klaus Riskær.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.