Ks krist­ne vær­di­er

BT - - NYHEDER - PO­LI­TIK Bir­ke­rød

Hen­ning Tjør­ne­høj

De Kon­ser­va­ti­ve har for ny­lig, på linje med de øv­ri­ge bor­ger­li­ge par­ti­er, frem­ført tan­ken om, at nu­ti­dens Dan­mark – her­un­der f. eks. de­mo­kra­ti­et – byg­ger på ’ krist­ne vær­di­er’ i de­res lut­he­ran­ske form.

Men det var hver­ken fri­hed el­ler med­be­stem­mel­se, der fo­re­svæ­ve­de Lut­her. Han hav­de hos Paulus læst, at magt­ha­ve­re ’ er ind­sat af Gud og dem, som sæt­ter sig op imod magt­ha­ver­ne, står Guds ord­ning imod’. De vil der­for ’ på­dra­ge sig selv dom’. Det­te Paulus- ord blev en le­de­t­råd for Lut­her. Da de ty­ske bøn­der f. eks. søg­te at sæt­te sig til mod­vær­ge mod god­se­jer­nes og fyrster­nes un­der­tryk­kel­se, lød Lut­hers ord: ’ Slå dem ned som ga­le hunde’. Og det blev de i hund­redt­u­sind­vis.

For­le­den kun­ne man i DR hø­re Bri­an Mik­kel­sen på­stå, at De Kon­ser­va­ti­ve al­tid har væ­ret i for­re­ste ræk­ke, når det gjaldt kam­pen for fri­he­den. Han la­der alt­så som om, han ik­ke véd, at De Kon­ser­va­ti­ve søg­te at hin­dre ar­bej­der­ne i at be­nyt­te sig af de fri­heds­ret­tig­he­der, som 1849grund­loven sik­re­de en­hver bor­ger – f. eks: Yt­rings-, for­sam­lings- og for­e­nings­fri­hed.

Han til­lod sig oven i kø­bet at på­stå, at De Kon­ser­va­ti­ve al­drig har støt­tet to­ta­li­tæ­re hold­nin­ger - det­te i mod­sæt­ning til na­zi­ster og is­la­mi­ster. DR- ord­s­ty­re­ren til­lod sig at min­de ham om, hvor­dan man­ge kon­ser­va­ti­ve i 1930’ er­ne næ­re­de stor sym­pa­ti for de­le af fa­scis­men el­ler na­zis­men. Men det ka­rak­te­ri­se­re­de Bri­an Mik­kel­sen som en ven­stre­o­ri­en­te­ret skrø­ne.

Der­for vil jeg min­de ham om, hvor­dan den se­ne­re K- uden­rigs­mi­ni­ster Ole Bjørn Kraft i VK- re­ge­rin­gen 1950- 53 i 1932 ud­send­te en bog hos Gyl­den­dal med tit­len ’ Fa­scis­me – Hi­sto­rie, Læ­re, Lov’. Her kan man bl. a. læ­se, at fa­scis­men vil­le kun­ne ’ in­spi­re­re en­dog­så gam­le de­mo­kra­ti­ske fol­ke­sty­re­de sam­fund til nyt­ti­ge og tids­sva­ren­de re­for­mer’.

Går De Kon­ser­va­ti­ve for­re­st i kam­pen for fri­he­den? Fo­to:. Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.