Ja, vi skal nok fi nde hin­an­den

BT - - NYHEDER - ANDERS SAMUELSEN

For­mand, Li­be­ral Al­li­an­ce

godt for en re­ge­ring at ha­ve et fl er­tal i ryg­gen. Det gi­ver en sta­bi­li­tet, hvis al­le dem, der pe­ger på den sam­me stats­mi­ni­ster­kan­di­dat, dan­ner re­ge­ring sam­men. Jeg tror på, at Dan­mark har brug for en sta­bil pe­ri­o­de i mod­sæt­ning til den, der har væ­ret un­der den nu­væ­ren­de re­ge­ring. Man kan læ­re af Sve­ri­ge, der hav­de en bor­ger­lig fl er­tals­re­ge­ring i ot­te år un­der Fredrik Re­in­feldt i 2006- 2014. Den re­ge­ring hav­de

DET ER AL­TID

mo­det til at la­ve re­for­mer. Den fi k sat skat­ten ned, så Sve­ri­ge kun­ne kom­me på spo­ret igen. Det gik de til valg på, og de gen­nem­før­te det, eft er de blev valgt. Re­ge­rin­gen blev oven i kø­bet gen­valgt ved det eft er­føl­gen­de valg. Det er en kæm­pe styr­ke og no­get, man ser me­get sjæl­dent.

at for­e­ne vo­res po­li­tik med Dansk Fol­ke­par­tis po­li­tik før val­get, men vi bli­ver og­så nødt til at få en­der­ne til at hæn­ge sam­men eft er et valg. Jeg skal væ­re ær­lig at si­ge, at det er en svær ud­for­dring,

DET BLI­VER SVÆRT

men man skal pas­se på med at af­vi­se no­get på for­hånd.

en fl er­tals­re­ge­ring el­ler ej, afh æn­ger i sid­ste en­de selv­føl­ge­lig af, om vi kan fi nde et fæl­les re­ge­rings­grund­lag. Det vil bli­ve svært, for­di det vil afh æn­ge af styr­ke­for­hol­det eft er et fol­ke­tings­valg. Hvis Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti får over 20 pro­cent af stem­mer­ne, og vi og De Kon­ser­va­ti­ve får fem pro­cent, så er det svæ­re­re. Der­for hå­ber jeg selv­føl­ge­lig på en stor op­bak­ning til Li­be­ral Al­li­an­ce.

OM DET BLI­VER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.