Nej, LAs for­slag er ure­a­li­stisk

BT - - NYHEDER - PE­TER SKAARUP

Grup­pe­for­mand, Dansk Fol­ke­par­ti

er lidt tid­ligt at be­gyn­de at dis­ku­te­re re­ge­rings­dan­nel­se. Skul­le vi nu ik­ke li­ge få ud­skre­vet valg og la­de væl­ger­ne ta­le først? Spørgs­må­let om en fl er­tals­re­ge­ring afh æn­ger helt af val­gre­sul­ta­tet og af, hvem der vin­der val­get. Umid­del­bart me­ner jeg, at det ly­der lidt ure­a­li­stisk. Vi har på for­hånd sagt, at vi ik­ke går ind for nul­vækst el­ler mi­nus­vækst, som Li­be­ral Al-

JEG SY­NES, DET

li­an­ce gør. Par­ti­et vil fy­re en hel del off ent­li­ge an­sat­te og la­ve en mas­se re­for­mer, som be­ty­der nedskæ­ring på al­min­de­lig vel­færd. Mi­nus­vækst i den off ent­li­ge sek­tor er der­for svært for­e­ne­lig med vo­res po­li­tik, da vi går ind for en vækst i det off ent­li­ge på 0,8 pro­cent af BNP.

skal ind i en re­ge­ring sam­men med os, vil det kræ­ve, at de ac­cep­te­rer, at den off ent­li­ge sek­tor ik­ke skal skæ­res ned. Vi stil­ler ik­ke no­gen ul­ti­ma­ti­ve krav om, hvil­ken re­ge­ring der skal

HVIS LI­BE­RAL AL­LI­AN­CE

sam­men­sæt­tes. Det er helt op til væl­ger­ne at af­gø­re det. Det, der er af­gø­ren­de for os, er, hvil­ken po­li­tik der skal fø­res.

ik­ke helt ude­luk­ke no­get på for­hånd. Og der er da og­så po­li­ti­k­om­rå­der, hvor vi kan bli­ve eni­ge. På vær­dipo­li­tik­ken har vi jo frem­sat en hel del for­slag sam­men. Og på det retspo­li­ti­ske om­rå­de har vi og­så frem­sat en hel del po­li­tik­for­slag sam­men. Vi er ek­sem­pel­vis eni­ge om, at bom­be­trus­ler skal straff es hår­de­re.

MAN KAN DOG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.