Gyld­ne løft er kan man al­tid gi­ve

ME­NER

BT - - NYHEDER -

Det lig­ner re­el valg­kamp, når de gyld­ne løft er al­le­re­de brin­ges frem i sti­mer, og da især når fi nan­si­e­rin­gen af al­le de loven­de in­ten­tio­ner hvi­ler på pa­pir­tyn­de grund­lag. SF øn­sker med et nyt for­slag at hæ­ve be­skæft igel­ses­fradra­get i Dan­mark, så der især er bonus til de la­vest løn­ne­de dan­ske­re i ar­bej­de. Og­så SF bul­drer der­med nu som Ven­stre med, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, som om der er no­gen, der kan ha­ve et pro­blem med det. SF VIL FI­NAN­SI­E­RE det hø­je­re be­skæft igel­ses­fradrag med en eu­ro­pæ­isk skat på fi nan­si­el­le transak­tio­ner. Ide­en om at træk­ke Eu­ro­pas fi nans­spe­ku­lan­ter ind i ram­pe­ly­set har læn­ge væ­ret en drøm i SF, og ide­en har og­så en­gang væ­ret be­hand­let af EU- Kom­mis­sio­nen. Her lag­de man op til, at der skal ta­ges 0,1 pro­cent i skat på han­del med vær­di­pa­pi­rer og 0,01 pro­cent på han­del med så­kald­te de­r­i­va­ter - en slags vær­di­pa­pir. MEN TIL­SLUT­NIN­GEN TIL for­sla­get var mini­mal. Eft er man nær­mest om­gå­en­de måt­te op­gi­ve at etab­le­re en global fi nans­skat, har en lil­le grup­pe eu­ro­pæ­i­ske lan­de ar­bej­det vi­de­re, men hel­ler ik­ke i den grup­pe kan der etab­le­res me­gen enig­hed. Fryg­ten er na­tur­lig­vis, at transak­tio­ner, der kan be­skat­tes, fl yt­ter væk fra Eu­ro­pa. Man skal alt­så væ­re su­pero­p­ti­mist for at se fi - nans­skat­ten som me­re end et po­li­tisk luft ka­stel. Men nu får den al­li­ge­vel end­nu en sving­om hos SF. DET KAN ALT sam­men un­dre en tand, når nu SF selv for­lod de ud­mær­ke­de ide­er om fi nans­skat, da par­ti­et gik i re­ge­ring i 2011. Det kan især un­dre, at an­svar­li­ge SFe­re sig­na­le­rer, at man kan gam­b­le med Dan­marks øko­no­mi ved at plan­læg­ge med ind­tæg­ter, man helt umu­ligt kan reg­ne med, og som i bed­ste fald har me­get, me­get lan­ge ud­sig­ter. ffj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.