VEN­STRE­FLØ­JENS EN­FANT TER­RIB­LE

Søs Ma­rie Serup

BT - - NYHEDER - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Pia Ol­sen Dyhr har som for­mand for SF fl yt­tet par­ti­et på en ræk­ke punk­ter, så med­lem­mer og fol­ke­valg­te nu i hø­je­re grad kan gen­ken­de sig selv. Men hun er og­så en taktisk dril­lepind, en kil­de til ir­ri­ta­tion og ho­ved­rysten i re­ge­rings­par­ti­er­ne og po­li­tisk græn­se­sø­gen­de. På man­ge må­der er hun ven­stre­fl øjens en­fant ter­rib­le.

Hvor­for? Først la­ver SF bøvl og knu­der i re­ge­rings­sam­ar­bej­det, men stem­mer for f. eks. den ud­skæld­te skat­tere­form fra 2012, som hu­skes for at ta­ge pen­ge fra kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re og sam­ti­dig gi­ver skat­te­let­tel­ser til virk­som­he­der. Så træ­der de ud af re­ge­rin­gen, som tvin­ges ud i sin rokade num­mer alt for man­ge. Og bag­eft er pro­fi le­rer de sig gud­hjæl­pe­mig på at væ­re i mod­sæt­ning til det, som de for to mi­nut­ter si­den var en del af. Det er da tr­æls. Men der er og­så no­get klogt i det, SF gør - ik­ke ba­re for SF, men for cen­trum- ven­stre.

Hvo­ri be­står det klo­ge? Hvis vi ta­ger det kon­kre­te skat­teud­spil, som na­tur­lig­vis skal ses i ly­set af, at SF i den­ne we­e­kend hol­der lands­mø­de, så kan man umid­del­bart st­ud­se over, at SF nu vil til at gi­ve skat­te­let­tel­ser i bun­den, som Ven­stre - og som re­ge­rin­gen har af­vist be­ho­vet for. Men man skal be­mær­ke to ting: 1) Det er fi nan­si­e­ret med en skat på fi nan­si­el­le transak­tio­ner - et gam­melt SF- øn­ske. Og 2) Ven­stre­fl øj­en - ik­ke mindst SF - har i no­gen tid væ­ret så op­ta­get af at va­re­ta­ge in­teres­ser­ne for dem uden for ar­bejds­mar­ke­det, at det til ti­der har set ud som om, man har glemt dem, der er i ar­bej­de. Det ska­der ik­ke den sam­le­de rø­de blok, at væl­ge­re, der måt­te me­ne, at ser­vi­ceas­si­sten­ten i Bil­ka godt må få lidt me­re med hjem - be­talt af bank­di­rek­tø­ren, har et sted at gå hen. Og­så hvis de ik­ke helt kan se sig selv i En­heds­li­sten.

Er det en ny tan­ke? Nej. Det er klas­sisk marxi­stisk tænk­ning, at man skal fl yt­te skat væk fra ar­bej­de og over på ka­pi­tal, for­di vær­di­en af ar­bej­de er stør­re end vær­di­en af ka­pi­tal. Men ka­pi­tal er af­gø­ren­de for in­ve­ste­rings­lyst og der­med og­så job­s­ka­bel­se, Fak­tisk om­ta­ler vis­se øko­no­mer skat­ten som en in­ve­ste­rings­skat. Det afh oldt dog ik­ke 11 lan­de i EU fra at løft e spørgs­må­let ud af kom­mis­sio­nen, hvor det var gå­et i hård­knu­de, og fort­sæt­te ar­bej­det mod en fi nan­si­el skat, her­i­blandt Tys­kland, Det er tek­nisk svært at fi nde en fæl­les løs­ning og oven i kø­bet ri­si­ka­belt at væ­re blandt de før­ste til at ind­fø­re en ny skat, for så fl yt­ter ak­ti­vi­te­ter­ne blot et an­det sted hen. EU- Kom­mis­sio­nen vur­de­rer, at det vil ko­ste en kvart pro­cent på BNP. Det sva­rer til 5 mia. kr. i Dan­mark SFs in­ter­es­se for må­l­grup­pen er hel­ler ik­ke ny. For­ud for skat­tere­for­men i 2012 skrev den da­væ­ren­de SFskat­te­mi­ni­ster Thor Mö­ger Pe­der­sen i et ind­læg i Ber­ling­s­ke til de: ’ Hård­t­ar­bej­den­de løn­mod­ta­ge­re. Dem der står tid­ligt op, smø­rer le­ver­postejs­mad­der, afl eve­rer un­ger­ne og ta­ger på ar­bej­de’, at ’ skat­tere­for­men be­gyn­der og slut­ter med dem’. Re­to­rik­ken var rig­tig den­gang, men ind­hol­det i re­for­men for­kert for SFvæl­ger­ne. Nu får de så præ­sen­te­ret et an­det ind­hold af Ol­sen Dyhr.

Hvad si­ger de tid­li­ge­re re­ge­rings­part­ne­re til det? Hos De Ra­di­ka­le træk­ker man på smilebån­det og tak­ker for hjæl­pen med re­for­men i 2012. Mor­ten Øster­gaard er glad for den se­ne­ste skat­tere­form og vil ik­ke la­de SF dø i syn­den - de skal min­des om, at de stem­te for. Hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er man eft er­hån­den lidt im­mun over for SFs på­hit. De ir­ri­te­res, men er først for al­vor træt­te af Pia Ol­sen Dyhr, når hun fl ir­ter for me­get med Dansk Fol­ke­par­ti. De kan ik­ke li­de, når SF ’ va­sker DF rent’.

Flir­ter SF for me­get med blå blok? Nej, ik­ke i re­a­li­te­ten. SF hol­der med re­ge­rin­gen og vil ik­ke for al­vor spæn­de ben for Thor­ning og Co. SF ska­ber ik­ke stør­re pro­ble­mer for re­ge­rin­gen, end det an­det par­ti, som hol­der lands­mø­de i den­ne we­e­kend, Li­be­ral Al­li­an­ce, gør for blå blok.

Er det så li­ge­gyl­dig, tom snak? Nej. Bå­de SF og LA er med til at træk­ke fel­tet ud og væk fra mid­ten. El­ler sagt på en an­den må­de, de gør saft evan­det hen­hold­vis me­re rødt og blåt. Al­le kan bli­ve eni­ge om, at van­det i saft en er vig­tigt, men det er nu sma­gen og far­ven, der gør det læk­kert. Og nog­le gan­ge for stærkt!

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.