Fag­be­væ­gel­sen ad­va­rer mod Ven­stres øn­ske om nul­vækst. Hvad går du ind for?

10%

BT - - NYHEDER - På fa­ce­book. com kl. 07.02 POLITIKERORD På fa­ce­book. com kl. 08.43 FLE­RE JOB På fa­ce­book. com kl. 12.51 FOR MAN­GE LE­DE­RE På fa­ce­book. com kl. 22.23 URE­A­LI­STISK AT SKÆ­RE På fa­ce­book. com kl. 22.31

Mi­nus­vækst i det off ent­li­ge

Vækst

i den off ent­li­ge sek­tor

Ud­gift sstop

i den off ent­li­ge sek­tor

2.651 stem­mer på bt. dk

SKRÆM­ME­KAMPAG­NE

Hans Pe­der Pe­der­sen

Det er jo den sæd­van­li­ge skræm­me­kampag­ne, som hidtil har ført til, at den off ent­li­ge sek­tor er kom­met ud af kon­trol og ik­ke er i ba­lan­ce med re­sten af sam­fun­det.

Kri­sti­an Eh­lers

Nul­vækst er ba­re et politikerord for at spa­re. Li­ge­som ar­bejds­ud­bud ik­ke be­ty­der fl ere job, men fl ere ho­ve­d­er til de job, der er.

Le­na Klat­trup

Skab nog­le fl ere ar­bejds­plad­ser i ste­det for at ned­læg­ge dem, og hvis det er så håb­løst, så må po­li­ti­ker­ne sæt­te pen­sions­al­de­ren ned, så de un­ge kan få job.

Lyk­ke Ma­rie Jør­gen­sen

Hvad med at skæ­re knap 40 pro­cent af den ad­mi­ni­stra­ti­ve del af den off ent­li­ge sek­tor? Der er sim­pelt­hen for man­ge le­de­re.

Hel­le Chri­sti­an­sen

Der kan ik­ke skæ­res me­re på per­so­na­le no­gen ste­der. Det er ik­ke re­a­li­stisk. I mit barns SFO er der fl ere børn, end der er gar­dero­be­rum til, og fl ere børn på stu­er­ne end det, de er be­reg­net til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.