ME­RE SJUSK I TE

Hård kri­tik ram­mer Kø­ben­havns Kom­mu­ne ef­ter nye op­lys­nin­ger om Omar El- Hus­se­ins fa­mi­lie

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk ufjo@ bt. dk

KOM­MU­NE- SVIGT

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de Nye op­lys­nin­ger i sa­gen om den nu dø­de ter­r­o­rist Omar El- Hus­se­in vi­ser, at fa­de­ren har væ­ret på kon­tant­hjælp i 20 år, li­ge­som mo­de­ren i en år­ræk­ke og­så har le­vet af kon­tant­hjælp. I alt har de få­et ca. 3,8 mio. kr. i so­ci­a­le ydel­ser si­den 1994, er­fa­rer BT.

Al­li­ge­vel und­lod kom­mu­nen i 2010 at skri­de ind over for fa­mi­li­en, for­di den, iføl­ge kom­mu­nen, var res­sour­cestærk.

I dag kan BT så af­slø­re, at Omar El- Hus­se­ins far har væ­ret til­knyt­tet kon­tant­hjælps- sy­ste­met fra 1994 til 2014. I den­ne pe­ri­o­de har han - iføl­ge BTs kil­der - få­et me­re end 2,8 mio. kr.

Ter­r­o­ri­stens mor har, iføl­ge BTs kil­der, des­u­den få­et ca. 945.000 kr. i kon­tant­hjælp. Til­sam­men har ter­r­o­ri­stens for­æl­dre alt­så få­et me­re end 3,8 mio. kr. i pe­ri­o­den fra 1994 til 2014.

Fejl­et med til­syn

Det får det kon­ser­va­ti­ve med­lem af Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion Ras­mus Jar­lov til at kri­ti­se­re kom­mu­nen:

» Der bur­de væ­re re­a­ge­ret, hvis man har to for­æl­dre på kon­tant­hjælp og en søn, der går rundt og la­ver grov kri­mi­na­li­tet. Fa­mi­li­en bur­de ha­ve væ­ret i kom­mu­nens sø­ge­lys. Sy­ste­met har fejl­et med sit til­syn i den­ne sag, « si­ger han til BT.

Som BT kun­ne for­tæl­le 8. marts, så lod Kø­ben­havns Kom­mu­ne og po­li­tiets SSP­me­d­ar­bej­de­re sig i be­gyn­del­sen af 2010 be­snak­ke af Omar El- Hus­se­ins fars for­sik­rin­ger om, at han kun­ne sty­re sin søn og af­hol­de ham fra at be­gå ny kri­mi­na­li­tet, ef­ter han var ble­vet løsladt fra va­re­tægts­fængs­ling ef­ter at ha­ve be­gå­et fle­re ind­brud.

Des­u­den over­be­vi­ste fa­mi­li­en myn­dig­he­der­ne om, at Omar El- Hus­se­in pas­se­de sin sko­le­gang på Vester­bro Ny Sko­le, hvil­ket - iføl­ge BTs op­lys­nin­ger - ik­ke var i over­ens­stem­mel­se med sandheden.

Hjem­me­be­søg

Det ske­te un­der to så­kald­te kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve hjem­me­be­søg, som skul­le klar­læg­ge, om der skul­le ta­ges yder­li­ge­re ini­ti­a­ti­ver over for fa­mi­li­en, for­di den den­gang 17- åri­ge Omar El- Hus­se­in var i gang med en kri­mi­nel lø­be­ba­ne med sta­dig grove­re kri­mi­na­li­tet.

LØR­DAG 18. APRIL 2015

Den­gang sag­de kil­der i for­valt­nin­gen til BT, at der ik­ke blev skre­det ind over for Omar El- Hus­se­in, for­di fa­mi­li­en vir­ke­de res­sour­cestærk, og for­æl­dre­ne var ve­lud­dan­ne­de.

Ved hjem­me­be­sø­ge­ne skul­le kom­mu­nen i før­ste om­gang blot ta­ge stil­ling til, om der skul­le iværk­sæt­tes en så­kaldt ’ bør­ne­fag­lig un­der­sø­gel­se’, som er en slags vi­si­ta­tion af den un­ge kri­mi­nel­le, før der iværk­sæt­tes til­tag. Kom­mu­nen la­ve­de al­drig den ’ bør­ne­fag­li­ge un­der­sø­gel­se’.

Si­den be­gik Omar El- Hus­se­in yder­li­ge­re kri­mi­na­li­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.