ERRORSAG

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 18. APRIL 2015 og blev ef­ter­føl­gen­de dømt for fle­re al­vor­li­ge for­bry­del­ser - blandt an­det et umo­ti­ve­ret kniv­stik i et S- tog i 2014 - in­den han skød og dræb­te to og sår­e­de seks, da han 14. og 15. fe­bru­ar be­gik si­ne ter­r­or­hand­lin­ger i Kø­ben­havn.

An­svars­for­flyg­ti­gel­se

» At man kan be­trag­te det som en res­sour­cestærk fa­mi­lie, og at man ik­ke gri­ber ind over for det, er sim­pelt­hen an­svars­for­flyg­ti­gel­se. Man har be­rø­rings­angst over for den ty­pe mil­jø­er, og man har op­gi­vet at gø­re dem til bi­dra­gen­de bor­ge­re. De får lov til at pas­se sig selv, og så hå­ber man på ik­ke at hø­re me­re til dem. Men det kom­mer man så til, « si­ger Ras­mus Jar­lov.

Og­så i ven­stre si­de af Bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen er der kri­tik af kom­mu­nen.

» Hvis de her op­lys­nin­ger er rig­ti­ge, så er det be­kla­ge­ligt og selv­føl­ge­lig en fejl­vur­de­ring af man­den ( Omar El- Hus­se­ins far, red.), for så har han ik­ke væ­ret res­sour­cestærk, « si­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Lars Aslan Ras­mus­sen.

Beg­ge for­æl­dre har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger bo­et i Kø­ben­havns Kom­mu­ne i de se­ne­ste 20 år - dog med und­ta­gel­se af mo­de­ren, der fra 2005 til 2007 bo­e­de i Jor­dan sam­men med Omar El- Hus­se­in. For­æl­dre­ne kom til Dan­mark i slut­nin­gen af 1980er­ne el­ler be­gyn­del­sen af 1990er­ne.

Tavs­heds­pligt

Pres­se­chef i Kø­ben­havns Kom­mu­nes So­ci­al­for­valt­ning Flem­m­ing Platz op­ly­ser, at kom­mu­nen på grund af tavs­heds­pligt ik­ke har no­gen kom­men­ta­rer til sa­gen.

BT har for­gæ­ves for­søgt at kon­tak­te Omar El- Hus­se­ins far.

Til ven­stre:

Her­over: 14. fe­bru­ar kl. 15: 33: Po­li­ti­et får det før­ste alarmopkald om skud ved Kr­udt­tøn­den på Ser­rids­levvej på Øster­bro i Kø­ben­havn. Den 55- årig film­mand Finn Nør­gaard bli­ver dræbt. To an­sat­te på Kr­udt­tøn­den har for­talt Po­li­ti­ken, at be­tjen­te­ne sad med ryg­gen til vin­du­et, da der blev åb­net ild. BT kan i dag for­tæl­le, at de to be­tjen­te fra Kø­ben­havns Po­li­ti var nyud­dan­ne­de - og at de ik­ke bar skud­sik­re ve­ste, da Omar El- Hus­se­in plud­se­lig af­fy­re­de sit au­to­mat­vå­ben. Til ste­de var og­så ef­ter­ret­nings­folk fra PET og sven­ske Säpo.

15. fe­bru­ar kl. 01: 00:

37- åri­ge Dan Uzan bli­ver dræbt ved den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de. To be­tjen­te, der ek­stra­or­di­nært var ud­sta­tio­ne­ret pga. det for­hø­je­de alarm­be­red­skab, bli­ver sår­et i hen­holds­vis arm og ben. En po­li­ti­as­si­stent af­fy­re­de ét skud mod Omar El- Hus­se­in, mens den an­den ik­ke skød, da han fryg­te­de at ram­me sin kol­le­ga.

15. fe­bru­ar kl. 04.50:

22- åri­ge Omar El- Hus­si­en bli­ver skudt og dræbt af po­li­ti­et på Sva­ne­vej i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter.

Greb ik­ke ind

Hel­ler ik­ke Kø­ben­havns Kom­mu­ne greb ind på trods af fle­re ad­vars­ler. Som BT be­skrev i marts, så hav­de kom­mu­nen chan­cen for at gri­be ind al­le­re­de i 2010.

Da hav­de Kø­ben­havns Kom­mu­nes So­ci­al­for­valt­ning nem­lig sam­men med Den Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Sek­tion i Kø­ben­havns Po­li­ti to hjem­me­be­søg hos fa­mi­li­en umid­del­bart ef­ter, at

Omar El- Hus­se­ins fa­mi­lie har i man­ge år væ­ret på kon­tant­hjælp. Men al­li­ge­vel vur­de­re­de Kø­ben­havns Kom­mu­ne fa­mi­li­en som væ­ren­de res­sour­cestærk, da kom­mu­nen sam­men med po­li­ti­et var på to hjem­me­be­søg i be­gyn­del­sen af 2010. Hjem­me­be­sø­ge­ne fandt sted, da den den­gang 17- åri­ge Omar El- Hus­se­in var ble­vet løsladt fra va­re­tægts­fængs­ling ef­ter at ha­ve be­gå­et fle­re ind­brud. Fo­to: Pri­vat

En be­tjent hol­der vagt for­an Krundt­tøn­den på Øster­bro i Kø­ben­havn ef­ter ter­r­or­an­gre­bet 14. fe­bru­ar.

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.