Svigt på svigt

BT - - NYHEDER -

SVIGT

Si­den ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn 14. og 15. fe­bru­ar har fle­re me­di­er, her­un­der BT, af­slø­ret, at der før, un­der og ef­ter de blo­di­ge be­gi­ven­he­der i ho­ved­sta­den er sket en ræk­ke fejl.

Bl. a. er po­li­tiets ind­sats ble­vet kri­ti­se­ret for at ha­ve væ­ret man­gel­fuld - bå­de i for­hold til sel­ve be­skyt­tel­sen af kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den og den jø­di­ske sy­na­go­ge og for at be­tjen­te­nes ud­styr har væ­ret man­gel­fuldt.

Og­så Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, PET, der har til op­ga­ve at over­vå­ge po­ten­ti­el­le ter­r­o­ri­ster, er ble­vet kri­ti­se­ret for at ha­ve over­set Kri­mi­nal­forsor­gens ad­vars­ler om Omar El- Hus­se­in.

I den­ne uge kom det så frem, at en for­tro­lig re­de­gø­rel­se fra Rigs­ad­vo­ka­ten, som TV2 er kom­met i be­sid­del­se af, vi­ser, at han ude­blev fra Kri­mi­nal­forsor­gens kon­trol­sam­ta­ler, uden at det hav­de kon­se­kven­ser el­ler at der blev hand­let. Omar El- Hus­se­in som 17- årig var ble­vet løsladt fra va­re­tægts­fængsel.

Men hans far fik iføl­ge BTs op­lys­nin­ger over­be­vist kom­mu­nen om, at han var i stand til at for­hin­dre, at Omar El- Hus­se­in be­gik ny kri­mi­na­li­tet. Des­u­den lag­de kom­mu­nen po­si­tiv vægt på, at Omar El- Hus­se­in dyr­ke­de thai­boks­ning i sin fri­tid og pas­se­de sin sko­le­gang på Vester­bro Ny Sko­le, hvor han gik i 10. klas­se. Men Omar El- Hus­se­in pas­se­de ik­ke sin sko­le, og han fik da hel­ler ik­ke stand­punkt­ska­rak­te­rer på grund sit hø­je fra­vær. Fa­de­ren kun­ne hel­ler ik­ke hol­de sit løf­te om at hol­de sin søn ude af kri­mi­na­li­tet. Omar El- Hus­se­in blev få må­ne­der se­ne­re an­holdt for end­nu et ind­brud på Fre­de­riks­berg.

Stak pas­sa­ger ned

Og­så rets­sy­ste­met har væ­ret nå­digt over for den dybt kri­mi­nel­le Omar El- Hus­se­in. To uger før ter­r­or­an­gre­bet blev han løsladt i en sag, hvor han sad fængs­let for at ha­ve stuk­ket en pas­sa­ger i et S- tog ned i 2013. Of­fe­ret var tæt på at dø. Omar El- Hus­se­in skul­le først ha­ve væ­ret ude i maj 2015, men af tek­ni­ske grun­de var ret­ten nødt til at løsla­de ham før tid for at und­gå at skul­le ud­be­ta­le er­stat­ning til Omar El- Hus­se­in, hvis an­kesa­gen gik an­kla­ge­myn­dig­he­den imod.

Der­u­d­over slap Omar ElHus­se­in og­så for en men­ta­lun­der­sø­gel­se, der kun­ne ha­ve af­slø­ret hans mør­ke sind.

sris + ufjo

Man­ge kø­ben­hav­ne­re hav­de lagt blom­ster ved den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn på det sted, hvor Dan Uzan blev skud­dræbt af Omar El- Hus­se­in, da han stod vagt ved en jø­disk kon­fir­ma­tion. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.