SF klar med skat­te- ud­spil

Med et mil­li­ard- ud­spil vil SF let­te skat­ten i bun­den for folk i ar­bej­de. Det skal fi nan­si­e­res af hø­je­re skat for den fi nan­si­el­le sek­tor

BT - - NYHEDER - Anders Bæks­gaard Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

OM­FOR­DE­LING

Der reg­nes på sto­re tal, skat­te­pro­cen­ter og afl ed­te ef­fek­ter i ma­skin­rum­met i SF i dis­se da­ge.

For­ud for we­e­ken­dens lands­mø­de og på tær­s­k­len til et fol­ke­tings­valg hand­ler det om at fi ns­li­be den fol­keso­ci­a­li­sti­ske sværd­klin­ge. Dan­mark er på vej ud af kri­sen, men det skal na­tur­lig­vis kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Og­så selv­om man stem­mer SF, ly­der ana­ly­sen i top­pen af par­ti­et.

Der­for bars­ler par­ti­for­mand Pia Ol­sen Dyhr med et nyt skat­teud­spil, der skal let­te skat­ten i bun­den af ind­komstska­la­en og af­sæt­te fl ere pen­ge til le­di­ge, der ek­sem­pel­vis har brug for eft er­ud­dan­nel­se. Det skri­ver Ber­ling­s­ke. man den for­gang­ne uge er dyk­ket ned i det reg­ne­styk­ke – er vur­de­rin­gen, at be­lø­bet nok sna­re­re er 7,5 mia. kr. Pen­ge, som SF- for­mand Pia Ol­sen Dyhr, iføl­ge Ber­ling­s­kes op­lys­nin­ger, ho­ved­sa­ge­ligt vil øre­mær­ke til la­ve­re skat for per­so­ner med la­ve ind­kom­ster.

Klas­sisk SF- po­li­tik

Par­ti­top­pens pla­ner om la­ve­re skat til lav­t­løn­ne­de, be­talt af den fi nan­si­el­le sek­tor, blev præ­sen­te­ret på et ny­ligt grup­pe­mø­de, og tirs­dag frem­lag­de Pia Ol­sen Dyhr ud­spil­let i over­skrift er un­der et mø­de i SFs lands­le­del­se hos 3F i Kø­ben­havn.

Iføl­ge fl ere med­lem­mer af lands­le­del­sen, som Ber­ling­s­ke har talt med, er det bå­de klogt og klas­sisk SF- po­li­tik.

Det hand­ler om at ta­ge fra dem, der har, og gi­ve til dem, der har min­dre, som et med­lem ud­tryk­ker det.

LØR­DAG 18. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.