Ven­stre glæ­der sig over SF

BT - - NYHEDER - Fo­to: Nils Meilvang

Det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Så­dan ly­der et vel­kendt Ven­stre- slo­gan, men med et nyt skat­teud­spil fra SF bli­ver det nu og­så so­ci­a­li­stisk po­li­tik. Par­ti­et læg­ger op til, at ind­komstskat­ten skal sæt­tes ned for folk med lav ind­komst, så det bed­re kan be­ta­le sig at ar­bej­de. Og det glæ­der Ven­stre, at SF er kom­met til den er­ken­del­se.

» Det er kun ri­me­ligt, at der er en ge­vinst ved at ar­bej­de frem for at væ­re på pas­siv for­sør­gel­se. Det har vi kæm­pet ben­hårdt for i Ven­stre igen­nem lang tid, og at SF er kom­met til sam­me kon­klu­sion, glæ­der jeg mig over, « si­ger skat­te­o­rd­fø­rer Tor­sten Scha­ck ( V).

SFs enig­hed med det sto­re bor­ger­li­ge par­ti stop­per dog ved fi nan­si­e­rings­mo­del­ler­ne. Som det helt cen­tra­le vil SF nem­lig ind­fø­re en skat på fi nan­si­el­le transak­tio­ner samt til­ba­gerul­le de sel­skabs­skat­te­let­tel­ser, som par­ti­et var med til at ved­ta­ge som re­ge­rings­par­ti. BNB

BT i går: SF hol­der lands­mø­de i we­e­ken­den.

Par­ti­for­mand Pia Ol­sen Dyhr frem­læg­ger et ud­spil, der skal let­te skat­ten i bun­den af ind­komstska­la­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.