’’

BT - - NYHEDER - Kri­sten Tou­borg ( SF)

Der har væ­ret brug for en stør­re so­li­da­ri­tet i vo­res skat­te­sy­stem, og det gi­ver det her

SF spil­ler sig der­med ind på en po­li­tisk plat­form i dansk po­li­tik, som de bor­ger­li­ge har kri­ti­se­ret stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) for at ig­no­re­re.

En hed drøm

Iføl­ge Ber­ling­s­kes op­lys­nin­ger vil SF fi nan­si­e­re et hø­je­re be­skæft igel­ses­fradrag ved hjælp af en skat på fi nan­si­el­le transak­tio­ner, den så­kald­te fi nans­skat. Det er en gam­mel, hed SF- drøm, som blev par­ke­ret, mens par­ti­et sad i re­ge­ring, men som frem mod det kom­men­de fol­ke­tings­valg på ny skal spil­le en nøg­lerol­le i par­tiets skat­tepo­li­tik.

Tid­li­ge­re har øko­no­mer vur­de­ret, at en eu­ro­pæ­isk fi nans­skat kan ind­brin­ge syv mia. kr. ek­stra i statskas­sen om året. Men det skøn er be­hæft et med stor usik­ker­hed, og i SF – hvor

» Jeg har ik­ke væ­ret vild med den skat­tepo­li­tik, re­ge­rin­gen har ført med el­ler uden SF. Der har væ­ret brug for en stør­re so­li­da­ri­tet i vo­res skat­te­sy­stem, og det gi­ver det her, « for­kla­rer med­lem af lands­le­del­sen Kri­sten Tou­borg, der har væ­ret med­lem af par­ti­et si­den 70er­ne.

Men skal Dan­mark til­slut­te sig den fi nans­skat, som EUKom­mis­sio­nen har fo­re­slå­et, kræ­ver det først og frem­mest enig­hed i Bruxelles.

En enig­hed, der trods støt­te fra Frank­rig li­ge nu er lan­ge ud­sig­ter til, og som der ik­ke er fl er­tal for at til­slut­te sig i Fol­ke­tin­get.

SF vil og­så fi nan­si­e­re et hånd­vær­ker­fradrag ved at til­ba­gerul­le de sel­skabs­skat­te­let­tel­ser, som SF var med til at ved­ta­ge som re­ge­rings­par­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.