Dren­ge dømt for at de­le nø­gen­bil­le­der af pi­ger

BT - - NYHEDER - Fo­to: Eric Thay­er Thomas Nør­gaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KRÆN­KEL­SE

To 17- åri­ge dren­ge er ble­vet idømt hen­holds­vis 14 og 30 da­ges be­tin­get fængsel og skal der­u­d­over be­ta­le en er­stat­ning på 10.000 kro­ner for at de­le in­ti­me bil­le­der af ot­te te­e­na­gepi­ger fra Ny­kø­bing Fal­ster. Det skri­ver tv2. dk.

Pi­ger­ne hav­de sendt de pri­va­te bil­le­der til dren­ge­ne på det so­ci­a­le me­die Snap­chat, som au­to­ma­tisk slet­ter bil­le­der­ne ef­ter en kort pe­ri­o­de. Men dren­ge­ne hav­de in­stal­le­ret en app, der gør, at bil­le­der­ne kan gem­mes, hvil­ket de to 17- åri­ge gjor­de. De op­ret­te­de oven i kø­bet en bil­led­map­pe med pi­ger­ne, som de kald­te ’ The Bitch Bib­le’, og del­te den­ne med de­res kammerater og an­dre in­ter­es­se­re­de.

Dren­ge­ne blev dømt ef­ter straf­fe­lovens pa­ra­graf 264d, der blandt an­det hand­ler om vi­de­re­gi­vel­se af bil­le­der og kræn­kel­se af an­dre per­so­ners ’ pri­va­te for­hold’.

De to 17- åri­ge dren­ge hav­de på for­hånd er­kendt over for po­li­ti­et, at de stod bag det kræn­ken­de fo­to­al­bum. Iføl­ge tv2. dk var der mødt op mod hund­re­de un­ge fra lo­ka­l­om­rå­det frem til rets­sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.