Ind­brud­s­kur­ven er knæk­ket

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Kim Hau­gaard

FALD

An­tal­let af an­meld­te ind­brud i Dan­mark er fort­sat fal­den­de, vi­ser nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

I før­ste kvar­tal af 2015 blev der an­meldt 15.507 ind­brud, hvil­ket er 890 fær­re end sid­ste kvar­tal og sva­rer til et fald på fem pro­cent, når der er kor­ri­ge­ret for sæ­sonud­s­ving.

An­na Vi­be Ons­berg Han­sen, der er ana­ly­ti­ker i Det Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Råd, ser de nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik som et ty­de­ligt tegn på, at ind­brud­s­kur­ven er knæk­ket her­hjem­me.

» Vi ser tal­le­ne som me­get po­si­ti­ve, og de be­kræf­ter den ten­dens, der har væ­ret de se­ne­re år, som vi­ser, at ind­brud­s­kur­ven er ble­vet knæk­ket. Fra sær­ligt 2007 til 2009 så vi en me­get stor stig­ning i an­tal­let af ind­brud, og den stig­ning ser nu ud til at væ­re æn­dret til et fald. Dog skal man væ­re op­mærk­som på, at vi sta­dig har fle­re ind­brud end gen­nem­snit­tet fra 19952006. Så vi er på vej, men vi er der ik­ke helt end­nu, « si­ger An­na Vi­be Ons­berg Han­sen.

Fra 2006 til 2009 op­le­ve­de dan­sker­ne en ge­ne­rel stig- ning i al­le tre ka­te­go­ri­er af ind­brud: I for­ret­ning, virk­som­hed og be­bo­el­ser samt i ube­bo­e­de be­byg­gel­ser. Her­ef­ter har ten­den­sen dog væ­ret fal­den­de i al­le tre ka­te­go­ri­er.

Fra fjer­de kvar­tal 2009 til før­ste kvar­tal 2015 har der væ­ret et fald på 56 pro­cent for ind­brud i for­ret­ning, 36 pro­cent for ind­brud i be­bo­el­ser og 39 pro­cent for ind­brud i ube­bo­e­de be­byg­gel­ser.

» Det er svært at pe­ge på en spe­ci­fik fak­tor, der gør, at kur­ven ser ud til at væ­re knæk­ket. En mu­lig år­sag er, at vi er ble­vet bed­re til at pas­se på vo­res eg­ne og hin­an­dens bo­li­ger, « si­ger Ons­berg Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.