Langt fle­re end an­ta­get har et has­h­mis­brug

BT - - NYHEDER - Ida Mey­er Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

UVEN­TET

Pjæk, kon­flik­ter med læ­rer­ne og kon­cen­tra­tions­be­svær.

Det er nog­le af de kon­se­kven­ser, et has­h­mis­brug har for sær­ligt de un­ge dren­ge, der le­ver en hver­dag med rus­mid­let.

En ny rap­port fra Cen­ter for Rus­mid­del­forsk­ning vi­ser, at 17.000 dan­ske un­ge mel­lem 15 og 25 år er mis­bru­ge­re af hash og ry­ger me­re end 20 da­ge om må­ne­den, skri­ver Kri­ste­ligt Dag­blad.

Sund­heds­sty­rel­sen har el­lers hidtil skøn­net, at der i alt er 11.000 has­h­mis­bru­ge­re i al­le al­dre i Dan­mark. Ud af de 17.000 un­ge has­h­mis­bru­ge­re er det sær­ligt udadre­a­ge­ren­de dren­ge, der bli­ver til­truk­ket af rus­mid­let.

Fo­to: Lars E. An­drea­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.