’’

BT - - NYHEDER - Pal­le Jør­gen­sen, Nord­s­jæl­lands Po­li­ti

Pi­lo­ten har få­et sig en blodtud og en flæn­ge over sit ene øje

» De er al­le slup­pet me­get hel­digt. Pi­lo­ten har få­et sig en blodtud og en flæn­ge over sit ene øje, mens de to an­dre er slup­pet med min­dre knubs, « si­ger vagt­chef hos Nord­s­jæl­lands Po­li­ti Pal­le Jør­gen­sen.

Ram­te be­voks­nin­gen

Pi­lo­tens ko­ne, Lei­se Kamp­mann, for­tæl­ler, at han ik­ke er kom­met slemt til ska­de.

» In­gen af dem er kom­met til ska­de. Det er kun fly­et, der er ble­vet ska­det, « si­ger hun.

Ef­ter at væ­re ha­va­re­ret hav­ne­de fly­et i et stort krat nær en sø. Det lil­le en­mo­tors fly så ud til at væ­re tip­pet rundt, så det i ste­det vend­te den mod­sat­te ret­ning af, hvad den op­rin­de­ligt var flø­jet i.

» Da fly­et er i gang med at let­te, ser det ud til, at det ram­mer no­get be­voks­ning, og så går fly­et ned, « si­ger Pal­le Jør­gen­sen.

Po­li­ti og am­bu­lan­ce ryk­ke­de hur­tigt ud til ste­det, hvor ulyk­ken ske­te klok­ken 12: 12. Og­så en læ­ge­he­li­kop­ter var til ste­de ved sport­s­fly­et. Det er nu Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen, der skal un­der­sø­ge, om­stæn­dig­he­der­ne ved ulyk­ken.

Sidst en lig­nen­de ulyk­ke fandt sted i Dan­mark, var den 12. marts, da et ul­tra­let fly styr­te­de ned i nær­he­den af Vorupør i Nord­jyl­land. Da fly­et ram­te jor­den, brød det i brand. Den 66- åri­ge pi­lot, der sad i fly­et, mi­ste­de li­vet i ulyk­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.