Sig­tet i bro­fa­dæ­sen

Støj­bergs kæ­re­ste fulg­te Kron­prin­sen over storm­luk­ket Sto­re­bælts­bro

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

ULOV­LIG KØR­SEL

Den PET- mand, der er ble­vet sig­tet for over­træ­del­se af færds­els­lo­ven, for­di han fulg­te ef­ter kron­prins Fre­de­riks bil over den storm­luk­ke­de sto­re­bælts­bro er kæ­re­ste med Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg.

Det be­kræf­ter In­ger Støj­berg over for BT. Hen­des kæ­re­ste Claus Jakob­sen ar­bej­der som PET- livvagt.

In­ger Støj­berg si­ger til Ek­stra Bla­det, at Claus pas­se­de sit ar­bej­de:

» Claus er ty­pen, der al­drig no­gen­sin­de la­der no­gen i stik­ken, og det gæl­der na­tur­lig­vis og­så, når det er Kron­prin­sen, det hand­ler om, « si­ger In­ger Støj­berg til Ek­stra Bla­det.

» Livvag­ter er den slags men­ne­sker, der går gen­nem ild og vand for at pas­se på dem, som de er sat til at pas­se på. Det gæl­der selv­føl­ge­lig og­så Claus, « fort­sæt­ter hun.

In­ger Støj­berg op­ly­ser, at hun ik­ke vil kom­me nær­me­re ind på, hvor­dan han per­son­ligt har det med sig­tel­sen.

’ Vig­tigt at pas­se sit job’

Ads­purgt om, hvor­dan hun selv har det med sig­tel­sen, sva­rer hun til Ek­stra Bla­det:

» Jeg sy­nes, at det er vig­tigt, at man pas­ser sit job, og det er det. «

Claus Jakob­sen er sig­tet for over­træ­del­se af færds­els­lo­vens pa­ra­graf fi­re, hvoraf det frem­går, at ’ tra­fi­kan­ter skal ef­ter­kom­me de an­vis­nin­ger for færds­len, som gi­ves ved færds­el­stav­ler, af­mærk­ning på kø­re­ba­ne el­ler cy­kel­sti, sig­na­lan­læg el­ler på an­den må­de’.

Hans for­se­el­se be­står i, at han og en an­den livvagt fra po­li­ti­et kør­te ef­ter Kron­prin­sen, da den kon­ge­li­ge bil med re­gi­stre­rings­num­mer Kro­ne 7 to gan­ge pas­se­re­de den luk­ke­de bro lør­dag 17. ja­nu­ar. Det ske­te om ef­ter­mid­da­gen, da Kron­prin­sen skul­le til sports­gal­la i Her­ning, og igen sent på nat­ten til søn­dag, da bi­len med Kron­prin­sen og en føl­ge­bil fra Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste skul­le til­ba­ge mod Sjæl­land.

In­ger Støj­berg blev skilt i 2012. Hun har si­den mødt livvag­ten Claus Jakob­sen.

De kend­te i for­vej­en hin­an­den fra Hjerk i Jyl­land, hvor han gik en klas­se over hen­de i sko­len. Han er far til to børn, har par­ret tid­li­ge­re op­lyst.

In­ger Støj­berg ( V) for­sva­rer sin kæ­re­ste, PET- livvag­ten Claus Jakob­sen, med, at han blot pas­se­de sit job, da han fulg­te ef­ter Kro­ne 7 over den storm­luk­ke­de sto­re­bælts­bro. Ar­kiv­fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.