HEN­RIKS KÆRL

DRON­NIN­GEN bar ga­ven fra sin mand – en kær­lig­hed­ser­klæ­ring i tur­kis og guld – ved den pri­va­te fød­sels­dags­fest på Fre­dens­borg

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

SMYK­KER

Ma­rilyn Mon­roe sang hen­ført, at ’ di­a­monds are a girl’s best fri­end’. For dron­ning Mar­gret­he er det tur­ki­ser. Især når de sid­der i de me­get per­son­li­ge smyk­ker i guld, som prins­ge­ma­len har foræ­ret sin hu­stru, da hun fyld­te 60 år, 70 år og nu 75 år.

Da dron­ning Mar­gret­he i en­som ma­jestæt trå­d­te ind i kup­pel­sa­len på Fre­dens­borg Slot tors­dag aft en, bar hun et iø­je­fal­den­de smyk­ke­sæt i tur­kis og guld, be­stå­en­de af hæn­geø­ren­rin­ge, bro­che og en halskæ­de. Smyk­ker­ne er al­le ga­ver fra prins­ge­ma­len. Og ved at bæ­re sæt­tet, der blev kom­plet i tors­dags, var den sav­ne­de Hen­rik ’ næ­sten’ med til fe­sten.

Prin­sen køb­te selv tur­ki­ser

» Jeg har la­vet bro­chen til Dron­nin­gens 60 års fød­sels­dag, mens øren­rin­ge­ne blev ud­ført til hen­des 70 års fød­sels­dag. Halskæ­den, der er af æl­dre da­to, er kom­met til nu, og er en ga­ve fra prins Hen­rik, « for­tæl­ler gulds­med Tor­ben Har­den­berg, der har skabt sæt­tet, til BT.

Gulds­me­den me­ner, at Prin­sen selv har fun­det hals­smyk­ket til at ful­den­de fød­sels­dags­sæt­tet med. Og selv om halskæ­den ik­ke er skabt til bro­chen og øren­rin­ge­ne, så pas­ser den så fi nt, at man net­op skul­le tro, den var skabt til de me­get per­son­li­ge smyk­ker. Det er i øv­rigt prins­ge­ma­len selv, der har købt tur­ki­ser­ne i Egyp­ten, som han eft er­føl­gen­de bad Tor­ben Har­den­berg om at bru­ge til at ska­be bro­chen med.

Di­a­na og hjor­te­ne

» Vi plan­lag­de bro­chen til Dron­nin­gens 60 års dag. Den fo­re­stil­ler jagt­g­u­din­den Di­a­na og kron­hjor­te­ne. Ne­derst på bro­chen er de to søn­ner, kron­prins Fre­de­rik og prins Joachim, sym­bo­li­se­ret ved to små kron­hjor­te, der tit­ter frem mel­lem de to sto­re tur­ki­ser. Der er og­så væ­vet et li­vets bånd ind, der går rundt om bro­chen. Og så står der 60 på bro­chen, for­di det var til 60 års fød­sels­da­gen, « for­kla­rer Tor­ben Har­den­berg.

» Der er al­le mu­li­ge fi nur­lig­he­der i bro­chen, for­di jeg sy­nes, at hem­me­lig­he­den ved kon­ge­li­ge smyk­ker er, at man li­ge nøj­ag­tigt ik­ke ser, hvad det er. Smyk­ker­ne be­va­rer en hem­me­lig­hed, « for­tæl­ler han om bro­chen, der og­så kan de­les i to og kan bæ­res som et ved­hæng i en halskæ­de. Li­ge­som man kan ta­ge den tred­je og ne­der­ste tur­kis af.

Der­med kan og­så det smyk­ke skil­les ad, som man­ge af de kon­ge­li­ge smyk­ker og kronj­u­vel­er kan, og som Dron­nin­gen be­nyt­ter sig af i rigt mål for at va­ri­e­re.

Tre læng­der på øren­rin­ge­ne

Det sam­me er og­så til­fæl­det med øren­rin­ge­ne, der kan de­les i tre læng­der. De helt lan­ge, som Dron­nin­gen bar dem tors­dag aft en, el­ler halvlan­ge og helt små.

» Dron­nin­gen har selv sagt, at når de er lan­ge, bru­ger hun dem til de me­get fi ne lej­lig­he­der, som halvlan­ge til de halv­fi ne lej­lig­he­der, og når de er helt små, er de til hver­dags­brug, « for­tæl­ler Tor­ben Har­den­berg.

Han har ud­ført smyk­ker og an­det på be­stil­ling fra re­gent­par­ret i de sid­ste 30 år. Og ved al­le be­stil­lin­ger­ne, uan­set om det har væ­ret Dron­nin­gen el­ler prins­ge­ma­len, der var be­stil­le­ren, har de væ­ret me­get del­ta­gen­de i ska­bel­ses­pro­ces­sen.

Glad for far­ver

» Vi hol­der mø­der, og de gi­ver de­res me­ning til ken­de, så tin­ge­ne bli­ver helt rig­ti­ge. Det har jeg slet ik­ke no­get imod, for­di de ved, hvad de ta­ler om, « er­klæ­rer gulds­me­den, der og­så har skabt en per­lekæ­de med ru­bi­ner med øren­rin­ge til, som Dron­nin­gen fi k af prins­ge­ma­len til de­res sølvbryllup i 1992.

Han ved dog ik­ke, om tur­ki­ser er Dron­nin­gens ynd­lings­smyk­ke­sten, selv om man me­get oft e ser tur­ki­ser på Mar­gret­he ved uof­fi ci­el­le lej­lig­he­der, og når hun er ’ halv­pri­vat’. I ste­det hæl­der han til te­sen om, at kon­ge­li­ge smyk­ker skal ha­ve far­ve, så de kan ses på af­stand.

» Jeg tror, han valg­te tur­ki­ser, for­di de kan ses på af­stand og er en pang­far­ve. Og så er Dron­nin­gen jo glad for far­ver, og der fyl­der tur­ki­ser godt i land­ska­bet, « for­tæl­ler gulds­me­den. Her kan man ty­de­ligt se, hvor­dan bro­chen fo­re­stil­ler jagt­g­u­din­den Di­a­na og kron­hjor­te­ne. Ne­derst ses sym­bo­let på kron­prins Fre­de­rik og prins Joachim ved to små kron­hjor­te, der tit­ter frem mel­lem de to sto­re tur­ki­ser. Og kig­ger man nø­je ef­ter på Di­a­nas an­sigt, kan man se, at hen­des ene øje og­så hæn­ger en anel­se, som Dron­nin­gens gør. Fo­to: Fra bo­gen ’ Gulds­me­den’. Per­lekæ­den med ru­bi­ner og til­hø­ren­de øren­rin­ge skab­te gulds­med Tor­ben Har­den­berg ef­ter be­stil­ling fra prins­ge­ma­len til Dron­nin­gen til de­res sølvbryllup. Fo­to: Scan­pix

LØR­DAG 18. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.