Mar­gret­hes vil­de ga­ver

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

GA­VEREGN

Hvad gi­ver man til kvin­den, der må for­modes at ha­ve alt? Kaff ekop­per, en skam­mel og en bjør­ne­skinds­muff e er ba­re nog­le af de me­re el­ler min­dre kre­a­ti­ve ga­ver til dron­ning Mar­gret­he.

Man må for­mode, at dron­ning Mar­gret­he, der fyld­te 75 år i tors­dags 16. april, har nær­mest alt, hvad hjer­tet kan be­gæ­re.

Men in­gen fød­sels­dag uden ga­ver, så der­for har Dron­nin­gens fa­mi­lie, pri­va­te ven­ner og di­ver­se off ent­li­ge for­e­nin­ger og in­stan­ser måt­tet væ­re kre­a­ti­ve for at kom­me på en god fød­sels­dags­ga­ve til kvin­den, der har næ­sten alt.

Prins Hen­rik gav sin dron­ning et smukt hals­smyk­ke af tur­ki­ser. Og­så kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Mary skal eft er si­gen­de ha­ve købt nyt til Dron­nin­gens bug­nen­de smyk­ke­skrin. De gav hen­de nem­lig en ko­ral­far­vet halskæ­de fra det dan­ske mær­ke Mo­nies.

Stau­de­ha­ve

Ga­ven fra re­ge­rin­gen og Fol­ke­tin­get var ik­ke så nem at pak­ke ind. De gav nem­lig en stau­de­ha­ve til Fre­dens­borg Slot. Når den er etab­le­ret, kom­mer den til at væ­re åben for off ent­lig­he­den, for­tal­te Hel­le Thor­ning- Sch­midt til fe­sten i tors­dags.

Fle­re af de an­dre ga­ver var og­så ret­tet mod uden­dørs­li­vet. Fre­dens­borg Kom­mu­ne gav dron­ning Mar­gret­he et val­nød­de­træ, der gi­ver sor­te, spi­se­li­ge val­nød­der. Træ­et, der iføl­ge kom­mu­nen er ’ sær­ligt gra­ci­øst i sit ud­se­en­de og fremto­ning’ skal stå i den pri­va­te del af ha­ven ved Fre­dens­borg Slot.

En ræk­ke kom­mu­ner i Midtjyl­land var kom­met frem til, at ma­jestæten nok mang­ler en fod­skam­mel, som er for­met som et æb­le.

De Dan­ske Gar­der­for­e­nin­ger har og­så væ­ret kre­a­ti­ve. Dron­nin­gen ud­de­ler hvert år en hæ­ders­be­vis­ning i form af et ur fra Ole Mat­hie­sen til en vær­neplig­tig fra Liv­gar­den. Det har få­et til­nav­net ’ Dron­nin­gens Ur’. På sin fød­sels­dag fi k Dron­nin­gen så sin egen ver­sion - et vægur fra Ge­org Jensen med in­skrip­tio­nen ’ Dron­nin­gens Ur’.

Kol­de fi ngre

Men det var ik­ke den ene­ste ga­ve, Dron­nin­gen fi k fra fore­nin­gen. Hun fi k og­så en muff e i bjør­ne­skind.

’ Ma­jestæten har fl ere gan­ge ud­trykt en ten­dens til kol­de fi ngre. Vi hå­ber, at muff en vil var­me fi ngre­ne i frem­ti­den, så ma­jestæten fort­sat kan ud­fol­de sig i sit kunst­ne­ri­ske es,’ skri­ver fore­nin­gen på sin hjem­mesi­de.

Kø­ben­havns Kom­mu­ne stod for en tem­me­lig prak­tisk ga­ve - som fødselsdagsbarnet dog selv hav­de øn­sket sig. Nem­lig 60 kaff ekop­per med dob­belt guld­kant. Det er i øv­rigt sam­me ga­ve, som na­bokom­mu­nen Fre­de­riks­berg gav i 2000.

Den Gam­le By i Aar­hus gav fødselsdagsbarnet sin helt egen ga­de - Dron­ning Mar­gret­hes Ga­de.

Na­tio­nal­mu­se­et gav dron­ning Mar­gret­he end­nu et po­rtræt til sam­lin­gen. Det­te er ma­let af kunst­ne­ren Lars Physant.

Na­tio­nal­mu­se­et skæn­ke­de Dron­nin­gen et po­rtræt i fød­sels­dags­ga­ve. Det er ma­let af kunst­ne­ren Lars Physant og blev af­slø­ret 14. april i Na­tio­nal­mu­se­ets festsal. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.