Dan har gjort det godt, men...

BT - - NYHEDER - Coops ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Pe­ter Høg­sted. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

EKS­PE­RI­MENT

Coop- di­rek­tør Pe­ter Høg­sted an­er­ken­der, at fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen har haft suc­ces med sit pro­jekt. Der er ble­vet solgt fle­re øko­lo­gi­ske va­rer, og om­sæt­nin­gen er ste­get, men ind­tje­nin­gen er trods alt ik­ke helt fulgt med.

» Alt­så, det har væ­ret rig­tig spæn­den­de og sjovt. Vi har haft man­ge go­de dis­kus­sio­ner, og det er al­tid skægt at eks­pe­ri­men­te­re. Men der har væ­ret ta­le om en kort pe­ri­o­de, og der­for har det væ­ret svært at dis­po­ne­re spe­ci­elt frugt og grønt. Om­sæt­nin­gen er klart ste­get, men vi har og­så haft et stør­re svind end nor­malt, « si­ger Pe­ter Høg­sted.

Han for­kla­rer og­så, at sam­ti­dig med at sal­get af de sun­de ting er gå­et op, har han solgt 15 pct. min­dre chips, slik og kon­fek­tu­re­va­rer. Han tror ik­ke, at det er, for­di folk i Hjal­le­se er be­gyndt at spi­se min­dre slik og ka­ger.

» Ha, så ken­der du ik­ke folk i Hjal­le­se. Nej, de er gå­et hen til kon­kur­ren­ter­ne ef­ter det, « si­ger han.

Men I har jo sta­dig­væk haft de sam­me va­rer på hyl­der­ne?

» Jo, men øko­lo­gi­en har ta­get me­re plads og trængt de an­dre va­rer i bag­grun­den. «

I ar­bejd­s­tø­jet

Pe­ter Høg­sted vil dog ger­ne fort­sæt­te med at eks­pe­ri­men­te­re. Coop sæl­ger 50 pct. af al øko­lo­gi i Dan­mark, og Høg­sted de­ler mi­ni­ste­rens øn­ske om at for­dob­le sal­get frem mod 2020.

» Men nu har jeg la­det ham kom­me ind og le­ge med øko­lo­gi på min le­ge­plads. Nu sy­nes jeg, Dan Jør­gen­sen skal træk­ke i ar­bejd­s­tø­jet og prø­ve at eks­pe­ri­men­te­re på sin egen ba­ne­halv­del. Han kun­ne pas­sen­de hi­ve fat i sin mi­ni­ster­kol­le­ga, skat­te­mi­ni­ste­ren, og te­ste, hvad re­sul­ta­tet vil bli­ve, hvis man dif­fe­ren­ti­e­rer moms og punk­t­af­gif­ter på de sun­de va­rer, « si­ger Høg­sted. isk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.