Ver­dens mest magt­ful­de

BT - - NYHEDER - Lea Pagh le­pa@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

VER­DENS­MAND

Han er ik­ke li­ge­frem kendt for sin yd­myg­hed. Og nu har han – end­nu – en grund til at slyn­ge pra­len­de ord ud i æte­ren og på de so­ci­a­le me­di­er. Den ame­ri­kan­ske rap­per Ka­nye West er nem­lig strø­get til tops på TI­ME Ma­ga­zi­nes pre­sti­gi­øse li­ste over ver­dens 100 mest ind­fly­del­ses­ri­ge men­ne­sker.

Ka­nye West er krav­let op ad rangsti­gen – ik­ke ale­ne for sin mu­sik, men for sit en­ga­ge­ment og in­ve­ste­rin­ger i mo­de, design og filan­tro­pi, ly­der be­grun­del­sen fra ma­ga­si­net, der og­så hav­de rap­pe­ren på li­sten i 2005 og 2011. West har des­u­den og­så op­t­rå­dt på fi­nans­ma­ga­si­net For­bes’ li­ster ad fle­re om­gan­ge.

Den 37- åri­ge rap­per, der er fra Chi­ca­go, Il­li­nois, ejer fle­re mo­de­mær­ker og har og­så prø­vet kræf­ter med en kæ­de af bur­ger­re­stau­ran­ter, der dog måt­te luk­ke igen. Sam­men med sin nu af­dø­de mor drev han tid­li­ge­re The Dr. Don­da West Fo­un­da­tion, der yde­de fi­nan­si­el hjælp til ar­bej­det med anal­fa­be­tis­me og ned­brin­gel­se af an­tal­let af un­ge, der drop­per ud af sko­ler­ne.

Af den nye ge­ne­ra­tion su­per­stjer­ner, der bru­ger de so­ci­a­le me­di­er til at prom­ove­re sig og fø­re di­a­log med fan­se­ne, er Ka­nye West en af front­lø­ber­ne. På Twit­ter føl­ger over 12 mil­li­o­ner men­ne­sker med i hans liv, li­ge­som over 300.000 ger­ne vil se In­s­ta­gram- bil­le­der af ham og hu­stru­en, re­a­li­ty- stjer­nen Kim Kar­das­hi­an, samt de­res dat­ter North West.

Kal­der sig Jesus

Han cho­ke­rer ger­ne igen. Og igen. Og jan­te­loven ek­si­ste­rer ik­ke i Wests ver­den. Ek­sem­pel­vis har han la­det sig fore­vi­ge som Jesus på for­si­den af mu­sik­ma­ga­si­net Rol­ling Sto­ne. Han har sam­men­lig­net sig selv med Mi­chelan­ge­lo, Ste­ve Jobs og Dis­ney. Han har an­kla­get tid­li­ge­re præ­si­dent Ge­or­ge Bush for ’ ik­ke at ke­re sig om sor­te men­ne­sker’ ef­ter or­ka­nen Ka­tri­na. Han har af­brudt en af vor tids mest sæl­gen­de san­ge­r­in­der, Tay­l­or Swift, un­der MTV Vi­deo Mu­sic Awards i 2009, for­di han men­te, at Bey­on­cé – og ik­ke Swift – fortjen­te pri­sen for bed­ste mu­sik­vi­deo.

Og i num­me­ret ’ I Am a God’ på hans sjet­te al­bum rap­per Ka­nye West ’ I just tal­ked to Jesus, and he said, ’ What up, Ye­ezus?’.

For­nemt sel­skab

Og­så hans hu­stru, Kim Kar­das­hi­an, er iføl­ge TI­ME Ma­ga­zi­ne et af de men­ne­sker i ver­den med størst ind­fly­del­se – for sin sta­tus som me­di­e­fæ­no­men. At væ­re kendt for at væ­re kendt.

Hun har end­nu fle­re føl­ge­re på Twit­ter end sin mand, over 31 mil­li­o­ner, og 29 mil­li­o­ner får dag­li­ge op­da­te­rin­ger fra hen­des visu­el­le dag­bog på In­s­ta­gram.

Nu får Ka­nye West så en ove­nud of­fent­lig til­ken­de­gi­vel­se af hans ind­fly­del­se i ver­den med før­ste­plad­sen på TI­MEs li­ste. Sam­men med ken­dis­par­ret op­træ­der man­ge pro­fi­ler fra kul­tur­li­vet, vi­den­ska­ben, for­ret­nings­ver­de­nen og po­li­tik.

For tred­je år i træk er den 17- åri­ge kvin­desags­for­kæm­per og no­bel­pris­mod­ta­ger Ma­la­la Yous­afzai fra Af­g­ha­ni­stan, der blev skudt i ho­ve­d­et af Ta­le­ban i 2012 på vej til sko­le, den yng­ste per­son på li­sten.

TI­ME’s li­ste in­klu­de­rer des­u­den bl. a. Ap­ples Tim Cook, for­ret­nings­brød­re­ne Char­les og David Koch, den ja­pan­ske be­st­sel­ler­for­fat­ter Haruki Mu­ra­ka­mi og sku­e­spil­le­ren Em­ma Wat­son, der i det se­ne­ste års tid har gjort sig be­mær­ket ved at ad­vo­ke­re for kvin­ders ret­tig­he­der.

Det magt­ful­de ken­dis­par Kim Kar­das­hi­an og Ka­nye West til Gram­my- ud­de­ling i Los An­ge­les. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.