Ber­lusco­ni hængt ud som hund­e­ha­der

Imens tru­es hans par­ti af at gå i op­løs­ning

BT - - NYHEDER - Martin Tøn­ner mart@ ber­ling­s­ke. dk

UFORSKAM­MET­HE­DER

Den ita­li­en­ske høj­re­fl øjs­le­der Sil­vio Ber­lusco­ni er vred over for­ly­den­der om, at han i vir­ke­lig­he­den ha­der sin be­røm­te hund Dudú. Sil­vio Ber­lusco­ni har el­lers ri­ge­ligt an­det at be­kym­re sig om.

Den ube­strid­te le­der af Ita­li­ens høj­re­fl øj gen­nem fl ere år­ti­er er ik­ke blot ble­vet over­ha­let i me­nings­må­lin­ger­ne af Le­ga Nords un­ge front­fi gur Mat­teo Sal­vi­ni for­ud for de vig­ti­ge re­gio­nalvalg i slut­nin­gen af maj.

Og­så in­ter­nt i Forza Ita­lia smul­drer hans au­to­ri­tet. Se­na­tor San­dro Bon­di, der tid­li­ge­re skrev hyl­dest­dig­te til Il ex- Ca­va­li­e­re, har for­ladt par­ti­et i pro­test mod hans le­derskab, el­ler man­gel på sam­me. Og eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­ren Raff ae­le Fit­to, der har dan­net en kri­tisk frak­tion, hæv­der, at ’ ni mil­li­o­ner væl­ge­re er på fl ugt’ fra par­ti­le­de­rens ’ dy­stre bun­ker’.

Ber­lusco­nis un­der­gang

Men ik­ke nok med det. Som end­nu et tegn på Ber­lusco­nis ’ un­ter­gang’ gi­der hans man­ge døds­fj en­der i an­dre po­li­ti­ske lej­re knap nok læn­ge­re at be­skæft ige sig med ham. Ek­sem­pel­vis er det næ­sten et år si­den, at pro­test­be­væ­gel­sen M5S’ no­to­risk uforskam­me­de le­der Beb­be Gril­lo har fun­det det uma­gen værd at bru­ge det le­gen­da­ri­ske øge­navn ’ psy­ko- dvær­gen’ om den tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster, på­pe­ge­de kom­men­ta­to­ren Ugo Ma­gri for­le­den i avi­sen La Stampa.

Ma­gris klum­me var des­u­den fyldt med en mæng­de an­dre gift ig­he­der. Og så me­get de­sto me­re kan det un­dre, at Ber­lusco­ni har valgt at ta­ge til gen­mæ­le over for et af­snit, hvo­ri han ci­te­res for en min­dre for­del­ag­tig ud­ta­lel­se om kæ­re­sten Fran­cesca Pa­sca­les højt el­ske­de pud­del­hunde.

’ Blandt de ab­sur­de og frit op­fund­ne sæt­nin­ger, jeg til­skri­ves i ar­tik­len, må jeg især de­men­te­re på­stan­den om, at jeg ik­ke bry­der mig om hver­ken de be­røm­te Dudú og Du­di­na el­ler om hus­dyr ge­ne­relt,’ skri­ver Ber­lusco­ni i en pres­se­med­del­el­se og spør­ger in­dig­ne­ret, om ita­li­en­ske jour­na­li­ster over­ho­ve­det har no­gen skam til­ba­ge i li­vet.

Dudú- eff ek­ten

Si­den Ber­lusco­ni i 2012 præ­sen­te­re­de den 48 år yn­gre Pa­sca­le som sin of­fi ci­el­le kæ­re­ste, har især Dudú spil­let en vig­tig rol­le i hans off ent­li­ge op­træ­den. Den hvi­de pud­del­hund har del­ta­get i en ræk­ke po­li­ti­ske mø­der og har blandt an­det spil­let bold med Ruslands præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin.

De man­ge bil­le­der af par­ret i sel- skab med Dudú, samt på det se­ne­ste og­så den sto­re hvalp Du­di­na, som off ent­lig­gø­res via de so­ci­a­le net­værk, har bi­dra­get eff ek­tivt til at sig­na­le­re hjem­lig hyg­ge oven­på Ru­by­sa­gen og an­dre skandaler om­kring Ber­lusco­nis ud­svæ­ven­de se­xliv.

Hen­sy­net til det­te om­hyg­ge­ligt kon­stru­e­re­de ima­ge som fa­mi­lie­mand er én af grun­de­ne til, at høj­re­fl øjs­le­de­ren blandt si­ne man­ge pro­ble­mer væl­ger at bru­ge tid på en til­sy­ne­la­den­de ba­ga­tel, vur­de­rer kom­men­ta­to­ren Fi­lip­po Cec­ca­rel­li i La Re­pu­bbli­ca:

’ Dudú har ik­ke mindst eft er sid­ste års eu­ro­papar­la­mentsvalg få­et sta­tus som en slags re­præ­sen­tant for al­le hunde og kat­te, og Ber­lusco­ni er over­be­vist om, at kæ­le­dyr­s­eff ek­ten fort­sat fun­ge­rer: Hvis hund­e­ne fort­sat står le­de­rens hjer­te nær, skal stem­mer­ne og­så nok kom­me,’ skri­ver han.

Sil­vio Ber­lusco­ni har det ik­ke let. Nu be­skyl­des han for at ha­de kæ­re­sten Fran­cesca Pa­sca­les pud­del­hunde Dudú og Du­di­na. Og det vil han ik­ke fin­de sig i. Fo­to: Pri­vat og Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.