SY­RI­EN

BT - - NYHEDER -

I et in­ter­view med den sven­ske avis Expres­sen si­ger den sy­ri­ske præ­si­dent Bas­har al- As­sad, at de skan­di­na­vi­ske kri­ge­re i ter­ror- grup­pen Is­la­misk Stat ud­gør en cen­tral del af be­væ­gel­sen: » Hvad en­ten du ser Sve­ri­ge som en del af Eu­ro­pa el­ler den skan­di­na­vi­ske grup­pe af EU- lan­de, bør man væ­re op­mærk­som på, at de far­lig­ste le­de­re af Is­la­misk Stat i vo­res re­gion er skan­di­na­ver. « Fle­re eks­per­ter sår dog tvivl om, hvor­vidt de skan­di­na­vi­ske IS- kri­ge­re vit­ter­ligt be­fi nder sig i top­pen af fø­de­kæ­den hos be­væ­gel­sen. En af dem er den sven­ske ter­r­or­for­sker Magnus Ran­storp. » Det er kor­rekt, at der fi ndes hardco­re skan­di­na­ver, der er del af IS – og­så hø­je­re op­pe i sy­ste­met. Men at de skul­le væ­re slem­me­re end an­dre i IS, det ved jeg ik­ke, hvor han har fra, « si­ger Magnus Ran­storp til tv2. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.