’ Jeg er den klo

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

LA- LANDS­MØ­DE

Fra fit­ness til Fol­ke­tin­get. Ly­der det mær­ke­ligt? Ik­ke for Char­lot­te Bircow, der i åre­vis har spun­det guld på at sæl­ge fit­ness- dvd’er som Dan­marks svar på Ja­ne Fon­da. Nu vil hun i Fol­ke­tin­get for Li­be­ral Al­li­an­ce, der i dag hol­der sit sid­ste lands­mø­de in­den val­get i Tivoli Ho­tel i Kø­ben­havn.

Hun er dy­na­misk og hur­tigtsnak­ken­de og har et svar pa­rat på det me­ste. Det er ik­ke til at se på hen­de, at hun for fi­re år si­den var i ke­mo­be­hand­ling for bryst­kræft og hav­de mi­stet hå­ret.

Det var i pe­ri­o­den ef­ter at hun for tre år si­den blev er­klæ­ret rask, at tan­ken om at gø­re den gam­le drøm til vir­ke­lig­hed be­gynd­te at træn­ge sig på. Og for nog­le må­ne­der si­den rin­ge­de hun til par­tiets pres­se­chef og bød sig til.

» Jeg kend­te slet ik­ke Anders Samuelsen, men pres­se­che­fen sat­te et mø­de op. Jeg var bå­de til mø­de med Anders, med Mette Bock, med Si­mon Emil Am­mitzbøll, med Joachim B. Ol­sen og med he­le be­sty­rel­sen i Kø­ben­havns omegns stor­kreds. Det var en lang pro­ces. Det tog tre må­ne­der. Og de gav mig al­le man­ge ad­vars­ler. Om jeg var klar over, hvad jeg gik ind til, at det er me­get hårdt, at mod­stan­der­ne går ef­ter en per­son­ligt, og at det er fø­lel­ses­mæs­sigt hårdt, når man er i mod­vind. Men jeg er sik­ker på, at jeg kan kla­re det. Jeg har prø­vet rig­tig man­ge ting, si­den jeg var ung. Og jeg ved godt, der ali­tid vil væ­re nog­le der ik­ke sy­nes, at det, jeg la­ver, er fan­ta­stisk, « si­ger Char­lot­te Bircow.

Ken­dis- ef­fekt

Nog­le vil nok me­ne, at du prø­ver at ud­nyt­te, at du er et kendt an­sigt? ler fuld­stæn­dig af på mig. Jeg har skul­let la­ve en in­tel­li­gen­stest i tv. Men jeg er ik­ke den dum­me blon­di­ne. Jeg er den kær­li­ge og klo­ge blon­di­ne. Jeg fo­ku­se­rer på de po­si­ti­ve ting. «

Er det, for­di du over­le­ve­de kræft, at du syn­tes, du skul­le gø­re no­get ek­stra for at sæt­te dit af­tryk på li­vet?

LØR­DAG 18. APRIL 2015 er li­ge­gyl­digt, hvor man­ge pen­ge du har tjent, « si­ger den 53- åri­ge nyud­sprung­ne fol­ke­tings­kan­di­dat.

» 19. april er det fi­re år si­den, jeg fik kon­sta­te­ret bryst­kræft. Det er tre år si­den, jeg blev ra­sk­meldt. Det var en lang pro­ces med ke­mo og maks stråler ud i lym­fer­ne. Men jeg føl­te mig ik­ke syg. Så jeg vid­ste hel­ler ik­ke, hvor­dan jeg skul­le for­hol­de mig til, at jeg var rask. Jeg ka­ste­de mig ud i en Iron­man på Lan­za­ro­te, ba­re for at se, hvor­dan min krop hav­de det, og jeg var okay. Man skal gø­re det på un­der 17 ti­mer, og jeg gjor­de det på 17 ti­mer og 21 mi­nut­ter, « for­tæl­ler Char­lot­te Bircow, der ud­over fy­sisk træ­ning har po­li­tik som en livslang pas­sion.

» Al­le­re­de da jeg var helt ung, tænk­te jeg på at kom­me ind i po­li­tik. Jeg er ud­dan- net i er­hverv­s­ø­ko­no­mi, men så kom jeg ind i fit­nessbran­chen, og var med til at byg­ge det op. Jeg ind­før­te spin­ning i he­le Nor­den og har solgt halvan­den mil­li­on vi­deo­er. Jeg har min egen øko­lo­gi­ske fø­de­va­re­linje og min egen fit­nes­støj- linje. Det er 25 år si­den, jeg la­ve­de de før­ste fit­nes­svi­deo­er, og jeg sæl­ger sta­dig dvd’er i dag, hver ene­ste dag. Det er ut­ro­ligt. «

Vil ryste sund­heds­po­sen

» Jeg har al­tid gå­et ef­ter det, jeg drøm­te om. Det vig­ti­ge er ly­sten og fø­lel­sen af, at jeg kan gø­re en for­skel. Den fø­lel­se bli­ver selv­føl­ge­lig for­stær­ket, når jeg er igen­nem så­dan et hårdt syg­doms­for­løb. Jeg har nå­et rig­tig me­get af, hvad jeg har lyst til. Jeg fø­ler egent­lig ik­ke, jeg skal be­vi­se no­get. Når jeg ger­ne vil ind i po­li­tik, er det mest, for­di jeg har lyst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.