Oge blon­di­ne’

Fit­ness- iko­net Char­lot­te Bircow er ik­ke ban­ge for at bli­ve mob­bet og kri­ti­se­ret, hvis hun kom­mer i Fol­ke­tin­get

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 18. APRIL 2015 til at hjæl­pe til. «

Og hvor­for skal det væ­re Li­be­ral Al­li­an­ce?

» Li­be­ral Al­li­an­ce er den ene­ste mu­lig­hed. De har sim­pelt­hen de hold­nin­ger, jeg og­så har. Jeg har jo læst øko­no­mi, og jeg ved, der skal nog­le mar­keds­me­ka­nis­mer i gang, hvis vi skal ha­ve øget vel­færd. Der kom­mer ik­ke vel­færd uden vel­stand. Så hvis der ik­ke er gang i væk­sten, får vi ik­ke nye ar­bejds­plad­ser. «

Og hvad kan du så bi­brin­ge LA, som de ik­ke har i for­vej­en?

» Jeg vil rig­tig ger­ne gø­re en kæm­pe for­skel i he­le vo­res sund­heds­væ­sen. I de kom­men­de år vil vi få 25 pct. fle­re kræft­til­fæl­de, og sund­heds­væ­se­net er slet ik­ke klar til det. 3.000 sen­ge­plad­ser er skå­ret væk, og vi har lan­ge ven­te­li­ster. Jeg har og­så selv ’ væ­ret på vent’ he­le vej­en gen­nem mit for­løb. Vi skal ha­ve fat i po­sen med sund­heds­væs­net og sta­ten og ryste den. Vi skal ha­ve frit valg og ud­li­ci­te­ring. Man skal ha­ve lov til at bli­ve ope­re­ret i ud­lan­det, og pen­ge­ne skal føl­ge pa­tien­ten. Fak­tisk er man­ge scan­nin­ger bil­li­ge­re at la­ve i pri­vat re­gi, og man kan og­så kom­me hur­ti­ge­re til. Jeg har ik­ke al­le løs­nin­ger­ne, men jeg er sinds­sygt god til at lyt­te. «

Fra of­fent­lig til pri­vat sek­tor

Man­ge er nervø­se for, at I vil fy­re en mas­se men­ne­sker i den of­fent­li­ge sek­tor?

» Den of­fent­li­ge sek­tor skal ef­fek­ti­vi­se­res. Vi vil ik­ke fy­re, vi vil flyt­te folk fra det of­fent­li­ge over til det pri­va­te er­hvervs­liv. «

Men kan man ba­re li­ge så­dan få et an­det job?

» Der ry­ger nog­le of­fent­li­ge ar­bejds­plad­ser, men der bli­ver skabt dob­belt så man­ge i det pri­va­te er­hvervs­liv. «

Hvor­dan kan du væ­re sik­ker på det?

» Vi har la­vet en 2025- plan,

Char­lot­te Bircow stil­ler op for Li­be­ral Al­li­an­ce til det kom­men­de valg. Fo­to: David Leth Wil­li­ams Den tid­li­ge­re kug­le­stø­der Joachim B. Ol­sen sø­ger gen­valg til Fol­ke­tin­get for Li­be­ral Al­li­an­ce i sam­me kreds, som Char­lot­te Bircow op­stil­ler i. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.