Kug­le­stø­de­ren vs. Bal­der af Stål

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

som har væ­ret igen­nem F i n a n s mi n i - ste­ri­et, så vo­res tal er god­kendt. Trivs­len hos de pri­va­tan­sat­te er og­så bed­re end i det of­fent­li­ge. Man­ge dan­ske­re er pres­se­de, især bør­ne­fa­mi­li­er­ne. Man­ge har slet ik­ke over­skud til at fin­de ud af, hvad de vil med de­res liv. De vil få det me­get bed­re, hvis vi får vo­res vil­je, og man kun skal be­ta­le 40 pct. i skat og nul skat af de før­ste 7.000 kr. «

Vil det ik­ke smadre vel­færds­sam­fun­det?

» Nej, det vil ska­be vel­færd. Jo fle­re pen­ge vi har, des me­re sker der, og det er godt for al­le. Som det er nu, smi­der vi virk­som­he­der­ne ud af lan­det. «

KON­KUR­REN­TER

Det bli­ver en far­ve­rig be­sæt­ning, Li­be­ral Al­li­an­ce stil­ler med i Kø­ben­havns ome­gens stor­kreds, hvor Char­lot­te Bircow stil­ler op – og hvor Joachim B. Ol­sen er spids­kan­di­dat.

Nog­le vil sik­kert kun­ne få en del sjov ud af, at ’ kug­le­stø- de­ren’ er op­stil­let sam­me sted som Char­lot­te ’ Bal­der af Stål’ Bircow.

» Jeg fø­ler ik­ke, jeg skal slås mod Joachim. Vi skal vel sam­le stem­mer sam­men, og han får sik­kert man­ge fle­re end mig, « si­ger Char­lot­te Bircow.

Sel­f­ma­de kvin­de

Joachim B. Ol­sen bli­ver sta­dig mob­bet, og hans po­li­ti­ske mod­stan­de­re in­si­nu­e­rer, at han ik­ke er sær­lig klog, for­di han har væ­ret sport­s­mand. Fryg­ter du ik­ke, at det sam­me kan ske for dig? At slo­ga­net ’ bal­der af stål’ kan ram­me dig som en boo­me­rang i nak­ken?

» Nej for bag­ved bal­der af stål lig­ger der en er­hvervskvin­de, som har kla­ret sig selv i over 25 år, som har en van­vit­tig god ud­dan­nel­se, har væ­ret ale­ne­mor med tre børn, og som har skabt he­le mo­le­tjav­sen selv, med nul kro­ner som ud­gangs­punkt. «

Er­hvervskvin­de, ja, men det er jo fit­nes­svi­deo­er?

» Jeg har trods alt solgt halvan­den mil­li­on af dem, og jeg har la­vet det he­le selv, « si­ger Char­lot­te Bircow.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.