’ Vi er bå­de ke­de af det og gla­de’

Fa­mi­li­en mod­ta­ger mel­din­gen om fun­det af den dø­de Jonas He­de­gaard Han­sen med stærkt blan­de­de fø­lel­ser

BT - - NYHEDER - Jens Work Kristensen je­kr@ berg­ske. dk

FUN­DET

» Nu har vi fun­det ham. Så be­gyn­der et nyt ka­pi­tel. «

Det kan væ­re svært at fo­re­stil­le sig, at no­gen kan fø­le glæ­de over at få at vi­de, at de­res søn el­ler de­res bror er fun­det død. Så­dan er det hel­ler ik­ke for fa­mi­li­en til den 21- åri­ge Jonas He­de­gaard Han­sen, der blev fun­det død i Storå­en i Holste­bro tors­dag mor­gen og en­de­ligt iden­ti­fi­ce­ret i går.

Men ef­ter me­re end en må­neds ef­ter­søg­ning - og uden liv­s­tegn un­der­vejs - er det ik­ke ’ kun’ sor­gen, der får ti­den til at stå stil­le i det øje­blik, fa­mi­li­en får at vi­de, at ja, det var de­res Jonas, som lå i åen. Det er et ka­os af fø­lel­ser, der skif­te­vis knu­ger og krammer fa­mi­li­en.

Bå­de glæ­de og tak­nem­lig» Vi vil ger­ne tak­ke al­le hed - og oven over alt hæn­ger dem, der har væ­ret med i na­tur­lig­vis sor­gen som en den her pe­ri­o­de, « si­ger Claus sort sky på en el­lers blå himLind­da­hl Han­sen med tan­ke mel. på de man­ge, der har bi­dra­get

» Det er klart, vi er ke­de af, med at le­de ef­ter hans bror elat Jonas er død, men omvendt ler på an­den vis har gi­vet de­er vi gla­de for, at han er ble­vet res sym­pa­ti til ken­de i lø­bet af fun­det, « si­ger Claus Lind­da­hl de seks uger, der er gå­et, si­den Han­sen, som er sto­re­bror til Jonas for­svandt. Jonas. Det har lu­net, og Claus

Midt i et ka­os af mod­sa­tretLind­da­hl Han­sen er ik­ke i te­de fø­lel­ser har han fun­det tvivl om, at det har gjort al­tid til at for­tæl­le om, hvor­dan ting let­te­re for fa­mi­li­en i en fa­mi­li­en har re­a­ge­ret på fu­nel­lers me­get van­ske­lig pe­ri­o­det af den 21- åri­ge lil­le­bror, de, hvor der var uvis­hed om og det er Claus Lind­da­hl alt.Han­sen, der rin­ger op fra mo­bi­len » At der er så man­ge, der fre­dag ef­ter­mid­dag. hjæl­per, har må­ske gjort det me­re ud­hol­de­ligt for os. Det har bi­dra­get til, at vi kan kom­me igen­nem det, « si­ger han.

Trø­sten lig­ger gan­ske en­kelt i at vi­de, at man ik­ke står ale­ne, kon­sta­te­rer Claus Lind­da­hl Han­sen.

Sam­let for at de­le sor­gen

Claus Lind­da­hl Han­sen er hjem­me hos for­æl­dre­ne i Vi­de­bæk. Fa­mi­li­en er sam­let for at de­le sor­gen og ta­le om Jonas og for i det he­le ta­get at væ­re tæt på hin­an­den.

Det har fa­mi­li­en og­så kun­net kon­sta­te­re i så­vel de lo­ka­le me­di­er, der har skil­dret ef­ter­søg­nin­gen, og på de so­ci­a­le me­di­er, hvor folk fra nær og fjern har gi­vet de­res op­bak­ning til ken­de med hils­ner til fa­mi­li­en un­der­vejs.

Og nu kondolencer.

Ro i sjæ­len

Claus Lind­da­hl Han­sen vir­ker for­bløf­fen­de af­kla­ret, når man tæn­ker på, at det er få ti­mer si­den, han fik at vi­de, at hans lil­le­bror uomt­vi­ste­ligt er død. Men så­dan vir­ker vis­he­den om det ul­ti­ma­ti­ve tab på ham. Den ska­ber den ro i sjæ­len, som in­gen i fa­mi­li­en har haft, li­ge si­den Jonas He­de­gaard Han­sen blev meldt sav­net.

» Men det er for­fær­de­ligt, hvad der er sket - og det fø­ler vi al­le sam­men, « si­ger Claus Lind­da­hl Han­sen.

Og jo, fa­mi­li­en har haft tid til at for­be­re­de sig på det, som nu vi­ser sig at ha­ve væ­ret uund­gå­e­ligt, nem­lig at Jonas He­de­gaard Han­sen vil­le bli­ve fun­det, men ik­ke i li­ve.

» Vi vid­ste godt, at det her var det mest sand­syn­li­ge ud­fald. Det kom­mer ik­ke bag på os. Nu er det ba­re en re­a­li­tet, « si­ger Claus Lind­da­hl Han­sen.

Det nye ka­pi­tel, fa­mi­li­en nu ta­ger hul på, kom­mer til at hand­le om sorg, hvor det tid­li­ge­re var fø­lel­ser som sav­net og uvis­he­den, der var svæ­re at hånd­te­re.

» Nu hand­ler det om os selv og Jonas og den sorg, vi står over­for. Vi skal gen­nem en lang sør­ge­pe­ri­o­de, og det kom­mer vi til at bru­ge no­get ener­gi på. «

Tors­dag blev der fun­det et lig i Storå­en ved Holste­bro. I går vi­ste det sig, at det var Jonas He­de­gaard Han­sen, der for­svandt ef­ter en by­tur med si­ne sol­da­ter­kam­me­ra­ter 6. marts. I fle­re uger har po­li­ti­et, fri­vil­li­ge, be­red­skabs­sty­rel­sen hjul­pet ven­ner og fa­mi­lie med at le­de i vand og på land ef­ter den 21- åri­ge. nu har fa­mi­li­en få­et vis­hed for de­res søn og brors skæb­ne.

Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er og pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.