Dan­ske ski­be red­der 1.026 bå­d­flygt­nin­ge

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FLYGT­NIN­GE- KRI­SE

I de før­ste må­ne­der af 2015 har ski­be fra dan­ske re­de­ri­er i seks til­fæl­de red­det bå­d­flygt­nin­ge i Mid­del­ha­vet, hvor go­de vej­r­for­hold i øje­blik­ket får fle­re men­ne­sker til at ta­ge flug­ten fra Afri­ka til Eu­ro­pa i båd.

Det op­ly­ser Dan­marks Re­de­ri­for­e­ning.

Ale­ne i den se­ne­ste uge har ski­be fra dan­ske re­de­ri­er red­det 1.026 flygt­nin­ge i havs­nød. I går var et skib fra Mær­sk Tan­kers på vej til Ita­li­en med 194 bå­d­flygt­nin­ge om bord.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dan­marks Re­de­ri­for­e­ning An­ne H. St­ef­fen­sen me­ner, at si­tu­a­tio­nen i Mid­del­ha­vet er yderst pro­ble­ma­tisk, for­di ski­be­nes be­sæt­nin­ger ik­ke er gea­ret til at hånd­te­re red­nings­ak­tio­ner­ne.

’ De dan­ske ski­be i Mid­del­ha­vet træ­der na­tur­lig­vis til hver ene­ste gang, de op­da­ger bå­d­flygt­nin­ge i nød el­ler bli­ver til­kaldt af kystvag­ten. Men hver­ken ski­be el­ler be­sæt­nin­ger er gea­ret til at hånd­te­re hund­red­vis af sult­ne, tørsti­ge og trau­ma­ti­se­re­de flygt­nin­ge,’ si­ger An­ne H. St­ef­fen­sen i en pres­se­med­del­el­se, hvor hun op­for­drer det in­ter­na­tio­na­le sam­fund til at hand­le.

Hun pe­ger blandt an­det på, at det er af­gø­ren­de med pa­trul­je­ring og med as­si­stan­ce til re­de­ri­er­ne un­der red­nings­ak­tio­ner­ne.

Symp­tom- be­hand­ling

» Men det er kun symp­tom­be­hand­ling. Vi er og­så som ver­dens­sam­fund nødt til at in­ve­ste­re de kræf­ter, der skal til, for at stop­pe de for­hold, der får men­ne­sker til at sæt­te li­vet på spil for at flyg­te til Eu­ro­pa. Det kræ­ver en mas­siv, dif­fe­ren­ti­e­ret og lang­sig­tet ind­sats, « si­ger An­ne H. St­ef­fen­sen.

I lø­bet af de se­ne­ste da­ge har den ita­li­en­ske kystvagt red­det næ­sten 10.000 flygt­nin­ge, der har for­søgt at kryd­se Mid­del­ha­vet, i land.

I lø­bet af de se­ne­ste da­ge har den ita­li­en­ske kystvagt red­det næ­sten 10.000 flygt­nin­ge i havs­nød.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.