Ikea sat­ser på cyk­li­ster

BT - - NYHEDER - Esben Vest Jensen esje@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

KØ­BEN­HAVN

Kø­ben­hav­ner­ne får nem og kort vej til kött­bul­lar og saml- selv møb­ler, når Ikea åb­ner et nyt bu­tiks­cen­ter midt i by­en.

Ikea- bu­tik­ken kom­mer til at lig­ge li­ge ved Dybbøls­bro, og det er den sven­ske mø­bel­gi­gants øn­ske, at dens nye med­lem i fa­mi­li­en skal væ­re en by- Ikea, hvor kun­der­ne cyk­ler bå­de til og fra. Men tra­fik­for­sker Per Ho­mann Jes­per­sen si­ger, at tra­fik­si­tu­a­tio­nen og ri­si­ko­en for pro­ble­mer kom­mer til at af­hæn­ge me­get af, om Ikea gør al­vor af de­res cy­kel­fo­kus, og om kun­der­ne og­så for­står den idé og la­der bi­len stå. Ikea i Gen­tof­te hav­de sid­ste år 2,6 mil­li­o­ner kun­der, og Ikea vur­de­rer, at den nye bu­tik vil til­træk­ke end­nu fle­re.

Ikea op­ly­ser, at det plan­læg­ger cir­ka 500 par­ke­rings­plad­ser ved det nye cen­ter på Vester­bro. Det er un­der det hal­ve af, hvad der er af plad­ser ved de an­dre Ikea- bu­tik­ker.

Over­be­la­ster Dybbøls­bro

Kø­ben­havns tek­nik- og mil­jø­borg­me­ster Mor­ten Ka­bell ser ud­for­drin­ger i, at så me­get tra­fik skal fo­ku­se­res om­kring et så cen­tralt sted, men han hå­ber, at Ikea vil ta­ge et sam­funds­ansvar og sat­se på at kom­bi­ne­re byg­ge­ri­et med grøn­ne om­rå­der og nem ad­gang for cyk­li­ster.

Iføl­ge Ikeas op­teg­nin­ger af det nye va­re­hus vil det få ho- ve­dind­gang fra Dybbøls­bro. Broen er i for­vej­en hårdt be­la­stet, og når den nye Ikea åb­ner, vil den for­ment­lig bli­ve end­nu trav­le­re. Der­for er man nå­et til en er­ken­del­se af, at den må byg­ges om, for­tæl­ler Mor­ten Ka­bell.

» Vi bli­ver nødt til at kig­ge på, hvor­dan den er i stand til at hånd­te­re de kom­men­de tra­fik­mæng­der og ik­ke mindst de man­ge cyk­li­ster, der vil kom­me. Det skal vi ha­ve fun­det en løs­ning på, « si­ger borg­meste­ren.

Byg­ge­plad­sen ved Dybbøls­bro og Fi­ske­tor­vet. Pla­nen er, at der her skal byg­ges en Ikea. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.