R vil stop­pe ski­fer­gas­bor­in­ger

BT - - NYHEDER - Gre­en­pea­ce- ak­tion mod nord­jysk ski­fer­gas­bor­ing. Fo­to: Ras­mus Skaft­ved Ni­els Brandt Pe­ter­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FOR­BUD

Der skal ik­ke sæt­tes fle­re bo­retår­ne op på dansk jord for at le­de ef­ter ski­fer­gas i un­der­grun­den, hvis det står til De Ra­di­ka­le.

Kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ster Ras­mus Hel­veg Pe­ter­sen ( R) læg­ger iføl­ge Po­li­ti­ken op til et for­bud mod yder­li­ge­re ski­fer­g­a­spro­jek­ter, så læn­ge det fo­re­går på land.

» Vi vil la­de ski­fer­gas­sen bli­ve i jor­den og si­ge stop for nye til­la­del­ser af bor­in­ger, « si­ger Ras­mus Hel­veg Pe­ter­sen til avi­sen.

De Ra­di­ka­le går der­med imod re­ge­rings­part­ne­ren So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der sta­dig øn­sker at gi­ve lov til at ud­vin­de ski­fer­gas, så læn­ge det er mil­jø­mæs­sigt for­svar­ligt.

Har lyt­tet til pro­te­ster

Re­ge­rin­gen ind­før­te i 2012 et mid­ler­ti­digt stop for nye til­la­del­ser, men De Ra­di­ka­le me­ner alt­så, at pau­sen skal gø­res per­ma­nent.

Og­så SF hæl­der iføl­ge Po­li­ti­ken mod, at der ik­ke skal hen­tes ski­fer­gas op fra dansk jord.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes er­hvervsord­fø­rer Thomas Jensen, står fast på, at ski­fer­gas kan bi­dra­ge po­si­tivt til sam­fun­det, og at det fort­sat er en del af re­ge­rin­gens po­li­tik at la­de fir­ma­er bo­re ef­ter ski­fer­gas.

Ak­ti­vi­ster fra mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Gre­en­pea­ce be­sat­te i man­dags et bo­retårn i Nord­jyl­land, der skul­le sø­ge ef­ter ski­fer­gas. Be­kym­rin­gen fra na­bo­er og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner er iføl­ge Ras­mus Hel­veg Pe­ter­sen en del af år­sa­gen til, at De Ra­di­ka­le ik­ke øn­sker at støt­te fort­sat­te bor­in­ger på land. Dog har mi­ni­ste­ren ik­ke no­get imod at gi­ve lov til ski­fer­gas­bor­in­ger i for ek­sem­pel Nord­s­ø­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.