Hofh isto­ri­ke­ren

St­eff en Hei­berg er en af pres­sens fo­re­truk­ne ho­f­eks­per­ter, og så har han skre­vet bø­ger om af­dø­de kon­ger og eu­ro­pæ­isk hi­sto­rie

BT - - NAVNE - Tor­ben Weirup tow@ ber­ling­s­ke. dk

70 I DAG

Hav­de man spurgt St­eff en Hei­berg selv for­ud for den run­de dag, vil­le han for­tæl­le, at han har et pri­vil­e­ge­ret liv.

Det er det nem­lig, når ar­bej­de og in­ter­es­ser går op i en hø­je­re en­hed, og så­dan har til­væ­rel­sen for­met sig for St­eff en Hei­berg, der nu bli­ver 70 år.

St­eff en Hei­berg er hi­sto­ri­ker – og så er han en af dem, der står øverst på li­sten, når me­di­er­ne skal ha­ve fat på no­gen, der kan si­ge no­get re­le­vant, når no­get nyt sker i kon­ge­hu­set. Hvad er for ek­sem­pel et sand­syn­ligt for­navn ved fa­mi­lie­for­ø­gel­se?

Selv fi nder han rol­len som kon­ge­hu­s­eks­pert un­der­hol­den­de og mor­som, som han har for­kla­ret i et in­ter­view i Ber­ling­s­ke for nog­le år si­den. Og så, lød til­fø­jel­sen, ska­der det jo hel­ler ik­ke sal­get af eg­ne bø­ger.

Eg­ne bø­ger er en af hjør­ne­ste­ne­ne i St­eff en Hei­bergs vir­ke. Det dre­jer sig blandt an­det om bo­gen ’ Chri­sti­an IV – mo­nar­ken, men­ne­sket, myten’, der og­så hang sam­men med en stor ud­stil­ling om sam­me em­ne. En an­den mar­kant bog hand­ler om Cor­fi tz Ul­feldt. Og der­til kom­mer en ræk­ke over­sigts­vær­ker over så­vel det dan­ske kon­ge­hus som eu­ro­pæ­isk hi­sto­rie. Net­op nu er St­eff en Hei­berg ved at fær­dig­gø­re et værk om eu­ro­pæ­isk re­næs­san­ce, der lig­ger i for­læn­gel­se af den sto­re bog ’ En ny be­gyn­del­se’ – om eu­ro­pæ­isk kul­tur­hi­sto­rie i mid­delal­de­ren – der ud­kom i 2008.

Sa­ti­re og hæ­der

Året eft er for­lod St­eff en Hei­berg det sted, der hav­de væ­ret et af de sto­re fun­da­men­ter i hans liv. Eft er sin ek­sa­men som hi­sto­ri­ker ar­bej­de­de han i et par år blandt an­det i Rigs­ar­ki­vet og som un­der­vi­ser ved et par af uni­ver­si­te­ter­ne. Men i 1976 blev han mu­se­ums­in­spek­tør og se­ne­re forsk­nings­chef ved Det Na­tio­nal­hi­sto­ri­ske Mu­se­um på Fre­de­riks­borg Slot.

Her har St­eff en Hei­berg for­sket og til­ret­telagt ud­stil­lin­ger og ik­ke mindst in­ter­es­se­ret sig for po­rtræt­tet gen­nem ti­der­ne. Hvil­ket er over­or­dent­lig prak­tisk, når man net­op ar­bej­der ved det mu­se­um.

Det har bå­de væ­ret æl­dre og ny­e­re po­rtræt­ter og her­un­der og­så blad- teg­ner­nes sa­ti­re­teg­nin­ger af skift en­de stats­mi­ni­stre. Sidst­nævn­te em­ne var i 2008 gen­stand for en ud­stil­ling på Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek ar­ran­ge­ret af St­eff en Hei­berg i sam­ar­bej­de med teg­ne­ren Claus Sei­del.

Si­de­lø­ben­de har fød­sel­a­ren an­meldt hi­sto­risk lit­te­ra­tur i først Kri­ste­ligt Dag­blad, der­næst In­for­ma­tion og si­den Po­li­ti­ken. St­ef­fen Hei­berg har mod­ta­get ad­skil­li­ge hæ­ders­be­vis­nin­ger, blandt dem Dansk For­fat­ter­for­e­nings fag­lit­teræ­re pris og en pris fra Sel­ska­bet til de ski­øn­ne og nyt­ti­ge Vi­den­ska­bers For­frem­mel­se.

Fo­to: Claus Bjørn Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.