Gen­for­e­nin­gen

BT - - TV - RO­MAN­TISK KOMEDIE

En grup­pe gam­le klas­se­kam­me­ra­ter mø­des til de­res 10- års­ju­bilæum­fest og fal­der hur­tigt til­ba­ge i de­res gam­le rol­ler. Ja­ke er dybt fo­rel­sket i sin kæ­re­ste der­hjem­me og har plan­lagt at fri. Men han får kol­de fød­der, da han stø­der ind i sin gym­na­sie- fl am- me. Cul­ly har be­stemt sig for at und­skyl­de til al­le dem, som han mob­be­de i sin sko­le­tid. Mar­ty og AJ var ri­va­ler i sko­len og fort­sæt­ter, hvor de slap med at im­po­ne­re den smuk­ke­ste pi­ge i klas­sen. Re­e­ves er ble­vet ro­ck­stjer­ne, men er sta­dig for ge­nert til at snak­ke med pi­ger­ne. En stjer­ne­pa­ra­de af Hol­lywoods mest po­pu­læ­re un­ge sku­e­spil­le­re op­træ­der i det­te dra­ma om en min­de­vær­dig gen­for­e­nings­fest. Chan­ning Ta­tum (” Magic Mi­ke XXL”), Chris Pratt (” Gu­ar­di­ans of the Ga­laxy”), Justin Long (” Tusk”) og Oscar Isaac (” A Most Vi­o­lent Year”) ses på her­re­si- den, mens pi­ger­ne for­tol­kes af bl. a. Ros­a­rio Daw­son (” Sin Ci­ty : A Da­me to Kill For”), Ka­te Ma­ra (” Hou­se of Cards”) og Lynn Coll­ins ( ” Covert Aff airs”).

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: Chan­ning Ta­tums kæ­re­ste i fi lmen spil­les af hans egen ko­ne, Jen­na Dewan Ta­tum, fra den au­ten­ti­ske vir­ke­lig­hed. ( Ka­nal 4)

En gen­for­e­nings­fest får kon­se­kven­ser for kæ­re­ste­par­ret Ja­ke ( Chan­ning Ta­tum) og Jess ( Jen­na Dewan Ta­tum). Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.