Aven­sis fra 294.990

Nu ven­ter vi ba­re på bi­len, for Toy­o­ta er al­le­re­de klar med in­for­ma­tio­ner om mo­to­rer, ud­styr og pris

BT - - BILER - Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

FIR­MA- FA­MI­LIE­BIL

Et spr­ud­len­de liv­styk­ke har man al­drig kun­net be­skyl­de Toy­o­ta Aven­sis for at væ­re, men den har helt fortjent præ­ste­ret med so­li­de salgstal og dit­to so­lid kva­li­tet, og bl. a. i Dan­mark ud­mær­ker Toy­o­ta sig ved so­li­de for­hand­le­re og værk­ste­der.

Kom­men­de Aven­sis, som ses hér, er visu­elt ik­ke mar­kant for­an­dret, lig­ner til for­veks­ling den nu­væ­ren­de gan­ske me­get, men un­der me­tal­let

SE­NE­STE NYT skal Toy­o­ta ha­ve ros for nu at le­ve­re en bil med sik­ker­heds­ud­styr, der er en bil i den­ne stør­rel­se og pris­klas­se vær­dig. Au­to­ma­tisk nød­brem­se er nem­lig stan­dard fra la­ve­ste ud­styrsni­veau ( T1) - det vir­ker mel­lem 10 og 80 km/ t - og væl­ges T2- ud­styr, hø­rer vogn­ba­ne­as­si­stent, vejskil­te­gen­ken­del­se og au­to­ma­tisk op- og ned­blæn­ding af det lan­ge lys med.

T1- ud­sty­ret om­fat­ter ud­over den au­to­ma­ti­ske nød­brem­se bl. a. og­så aircon­di­tion, fart­pi­lot og blu­et­oo­th. For at få T2- ud­sty­ret med før­nævn­te ek­stra sik­ker­heds­ud­styr plus regn­sen­sor, del­vist alcan­ta­ra- be­klæd­te sæ­der, 17 tom­mer alu­fæl­ge og mul­ti- me­di­e­sy­ste­met Toy­o­ta Touch 2 kræ­ves på ben­zin­si­den den vel­kend­te 1,8 li­ters med 147 he­ste­kræf­ter.

Aven­sis in­tro­du­ce­res til 294.990 kr. for den bil­lig­ste 1,6 ben­zin, 1,8’ eren med T1- ud­styr ko­ster 314.990 kr. og sprin­get op til T2ud­sty­ret er 60.000 gan­ske mas­si­ve kro­ner. De to ben­zin­mo­to­rer er de sam­me som i dag med hhv. 132 og 147 he­ste­kræf­ter. De kan ga­ran­te­ret kø­re lidt læn­ge­re på li­te­ren ( hvor me­get er ik­ke op­lyst), men på spørgs­må­let om ned­d­ros­ling og tur­bo er sva­ret ind­til vi­de­re: » Nej « .

På di­e­selsi­den sker der til gen­gæld lidt me­re: To mo­to­rer fra BMW er klar til Aven­sis ( Toy­o­ta sæl­ger iføl­ge af­ta­len hy­brid- tek­nik til BMW). En 1,6 li­ters med 112 hk, som al­le­re­de fin­des i Ver­so, fås fra 374.990 kr. med T1- ud­styr, T2 ko­ster 434.990 kr., og vil man ha­ve BMW’s to­li­ters di­e­sel med 143 hk, er pri­sen 444.990 kr.

Toy­o­tas højt be­røm­me­de hy­brid­tek­nik ik­ke end­nu klar til Aven­sis.

Mer­pri­sen for sta­tioncar - nu kal­det Touring Sports ( ja, med » s) li­ge­som Auris sta­tioncar - er 15.000 kr. Ge­ne­relt lover Toy­o­ta, at den for­ny­e­de Aven­sis er kraf­tigt støj­dæm­pet i for­hold til den nu­væ­ren­de.

Den næ­ste Aven­sis er fi­re cen­ti­me­ter læn­ge­re end den nu­væ­ren­de. Nyt sik­ker­heds­ud­styr og di­e­sel­mo­to­rer fra BMW er en del af den nye pak­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.