Eff ek­tiv og ele­gant

Leon får ny­e­ste øko- tek­nik fra Volkswa­gens hyl­der

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

TEST

Det klas­si­ske di­lem­ma mel­lem di­e­sel og ben­zin be­ror på et par ufor­e­ne­li­ge fak­to­rer. Di­e­sel er frem­ra­gen­de og øko­no­misk til de lan­ge tu­re, mens ben­zin fun­ge­rer langt bed­re på små­tu­re­ne rundt i lo­kal­mil­jø­et. Men Volkswa­gen­grup­pen la­der til at ha­ve løst di­lem­ma­et med de­res Acti­ve Cy­lin­der Te­ch­no­lo­gy ( ACT), og nu er tek­no­lo­gi­en lan­det i den smuk­ke og prak­ti­ske Leon ST - sta­tioncar­ud­ga­ven af den span­ske Golf.

Den har nem­lig få­et den ba­ne­bry­den­de 1,4 TSI ACT tur­bo­ben­zin­mo­tor med 150 hk un­der kø­ler­hjel­men, og henover en testu­ge im­po­ne­rer den.

ACT- tek­no­lo­gi­en går ud på at spa­re brænd­stof. Rent me­ka­nisk be­ty­der det, at mo­to­ren kob­ler to cy­lin­dre fra ne­de på krum­tap­pen, så de står helt stil­le, når ik­ke bi­len har brug for kræft er. Så går bi­len fra at væ­re en fi re- til at væ­re en to­cy­lin­dret bil, og det spa­rer brænd­stof. Og det vir­ker i den vir­ke­li­ge ver­den. På en al­min­de­lig mor­gen­pend­ling på 60 ki­lo­me­ter præ­ste­rer bi­len ca. 18,5 km/ l ( den er of­fi ci­elt op­gi­vet til 21,3 km/ l). På sam­me ru­te le­ve­rer en Sko­da Fa­bia 1,2 TSI med 90 hk ca. 15 km/ l. ( den er of­fi ci­elt op­gi­vet til 21,1 km/ l). Ved sam­me vej­r­for­hold og kør­sels­møn­ster.

For­kla­rin­gen er den simp­le, at de 30 af ki­lo­me­ter­ne fo­re­går på mo­tor­vej, og hol­der man Leon ST på sta­bi­le 110 km/ t, slår to af cy­lin­dre­ne fra. Så fra at cru­i­se i en 1,4 TSI med fi re cy­lin­dre, er det i prak­sis kun en 0,7 li­ters mo­tor med to cy­lin­dre.

Tek­nisk set er det en re­la­tivt kom­pli­ce­ret kon­struk­tion, men fra plad­sen bag rat­tet fun­ge­rer tek­nik­ken upro­ble­ma­tisk. Det gør den øko­no­misk - og­så på de læn­ge­re tu­re, der tra­di­tio­nelt er di­e­sel­bi­lens hjem­me­ba­ne. 18,5 km/ l er næ­sten på ni­veau med, hvad en 1,6 TDI vil­le præ­ste­re i den vir­ke­li­ge ver­den.

Og på de kor­te tu­re har 1,4 TSI ACT al­le de fordele, som ben­zin­mo­to­ren nor­malt har. Den når hur­tigt sin drif­stem­pe­ra­tur og gi­ver en kvik kø­re­op­le­vel­se tak­ket væ­re de 150 hk.

Leon ST er skar­pt de­sig­net, og selv­om design er en sub­jek­tiv smags­sag, tør jeg godt lig­ge navn til at kal­de den bå­de ele­gant og ka­rak­ter­fuld.

LØR­DAG 18. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.