17- åri­ge Las­se går eft er sej­ren

BT - - BILER - Af Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

For­mel 1 har 17- åri­ge Max Ver­stap­pen, Yoko­ha­ma Su­per Cup har 17- åri­ge Las­se Mur­mann Sø­ren­sen fra Ham­mel i Midtjyl­land. Okay, må­ske nok en lidt vold­som sam­men­lig­ning, men i hvert fald et par frem­ra­gen­de ek­semp­ler på at de un­ge mænd med højok­tan i blo­det er der­u­de, og at de sat­ser hel­hjer­tet på at gø­re kar­ri­e­re som ra­cer­kø­re­re.

For Las­ses ved­kom­men­de gæl­der, at han er chauff ør i fel­tets ene­ste Astra OPC Cup- ra­cer i årets Yoko­ha­ma Su­per Cup. Las­se har kørt go­cart i ad­skil­li­ge år, i 2014 de­bu­te­re­de han i Yoko­ha­ma Su­per Cup i en VW Po­lo med en en­kelt he­at­sejr og en sam­let 8. plads som re­sul­tat.

Las­se er fol­ke­sko­le­e­lev. Først og frem­mest hans far Jan og en ræk­ke sponso­rer er hans øko­no­mi­ske fun­da­ment. Astra OPC’en er fa­briks­ny, købt i Tys­kland hos Kis­sling Mo­tor­sport Gm­bH, og am­bi­tio­nen med den sær­de­les kon­kur­ren­cen­dyg­ti­ge bil er gan­ske en­kelt at vin­de Yoko­ha­ma Su­per Cup 2015.

Om Astra­en og Las­se er klar til ud­for­drin­gen, vil vi­se sig ved før­ste løbswe­e­kend 25.- 26. april på Jyl- lands­rin­gen. Yoko­ha­ma Su­per Cup er så­kald­te Grup­pe N- bi­ler. Reg­le­men­tet til­la­der op til 2.000 ku­bik­cen­ti­me­ter, bi­ler­ne skal væ­re ben­zin­drev­ne og træk­ke på to hjul, og de må mak­si­malt yde 235 he­ste­kræft er.

Yoko­ha­ma Su­per Cup ses som en » ru­ge­kas­se « til den hur­tig­ste og mest spek­taku­læ­re klas­se i Dan­mark, DTC ( Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip), hvor kørere som f. eks. Jan Magnus­sen, Cas­per El­gaard, Ron­nie Bre­mer og sid­ste års vin­der af Yoko­ha­ma Su­per Cup, 20- åri­ge Martin Andersen, del­ta­ger.

Hver løbswe­e­kend kø­res tre he­at à 15 mi­nut­ter plus en om­gang.

I løbswe­e­ken­der­ne sen­der TV2 Sport di­rek­te om søn­da­gen kl. 12- 17. Læs me­re på www. supercup. dk og på www. dtc- net. dk

Las­se. M. Sø­ren­sen i sin Opel Astra OPC Cup- ra­cer på Circu­it de Ca­la­fat i Spa­ni­en. Den to­li­ters tur­bo­mo­tor yder et pænt styk­ke over 300 he­ste­kræf­ter.

Alt over­flø­digt ud­styr er væk, og kun et par små­ting som stil­ke til blinklys og vin­du­es­vi­sker, lys­kon­takt og nøg­le af­slø­rer, at det­te er en Opel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.