Djæ­velsk, dra­ma­tisk, dej­lig

Tys­kland har den spek­taku­læ­re Astra OPC Cup. I år kø­rer bi­len med i den dan­ske Yoko­ha­ma Su­per Cup. Vi har prø­vet den

BT - - BILER - Af Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

VILD VOGN

Nor­malt vil­le en Opel Astra- test hand­le om prak­tik og plads, ud­sty r og øko­no­mi, langt på li­te­ren og en nok og­så en smu­le om kø­re­e­gen­ska­ber. I den­ne test bli­ver jeg nødt til at se helt bort de før­ste tjek­punk­ter og kon­cen­tre­re ind­sat­sen 100 pro­cent om kø­re­e­gen­ska­ber­ne. Godt nok er test­bi­len en 3- dørs Astra, men den er så langt fra Eco­fl ex, som den nær­mest kan kom­me.

alt det, der gør en ga­de- Astra OPC til et gan­ske kom­forta­belt - og gan­ske over­væg­tigt - kø­re­tøj med ap­pe­tit på lan­ge, ty­ske mo­tor­vejs­stræk.

OPC Cup- ra­ce­ren yder op til 356 he­ste­kræft er, ve­jer 270 ki­lo min­dre end ga­de­bi­len, og den bil, jeg te­ster, til­hø­rer Las­se Mur­mann Sø­ren­sen fra Ham­mel, som med sin far, der er ho­ved­sponsor, og sit me­ka­ni­ker­team er ta­get til Circu­it de Ca­la­fa­tra­cer­ba­nen syd for Bar­ce­lo­na. Bi­len skal top­trim­mes for­ud for Yoko­ha­ma Su­per Cup- sæ­so­nen i Dan­mark.

Når bi­len skal kø­re løb før­ste gang på Jyl­lands­rin­gen 25.- 26. april, er mo­to­ren elek­tro­nisk skru­et ned til 235 he­ste­kræft er, så den kan op­fyl­de Su­per Cup- reg­le­men­tet. Kom­bi­na­tio­nen 235 hk og 1.280 kg gør den næp­pe over­le­gen i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne, så man må for­ven­te, at Las­se M. Sø­ren­sen skal fol­de sit ta­lent helt ud, hvis am­bi­tio­nen om at slut­te øverst på sej­rskam­len, når sæ­so­nens syv løbswe­e­ken­der er af­vik­let 27. sep­tem­ber, skal ind­fri­es.

OPC Cup- ra­ce­ren på Circu­it de Ca­la­fat yder i dag sit mak­si­ma­le, og iført reg­le­men­te­ret Opel Mo­tor­sport- ra­cer­dragt, sko, hjelm og hand­sker skru­er jeg mig ned i sæ­det og får ven­lig me­ka­ni­ker­hjælp til at spæn­de 5- punkts sik­ker­heds­se­len.

Gear­stang, lys­kon­takt, nøg­le og stil­ke til blinklys og vin­du­es­vi­sker er det ene­ste, der i ka­bi­nen for­tæl­ler, at det­te er en Opel. Bag det alcan­ta­ra­be­klæd­te rat sid­der ra­cer­dis­play­et, der med blin­ken­de di­o­der for­tæl­ler, hvor­når det er tid at skift e gear, og hvis man har tid i kam­pens he­de, kan om­drej­nings­tal, ha­stig­hed plus nog­le an­dre ting sik­kert og­så afl æses der.

Det har jeg ik­ke tid til. Min op­ga­ve er på den ene si­de at få et ind­tryk af OPCen som ra­cer­bil, på den an­den si­de skal jeg ik­ke ud­for­dre skæb­nen og i nær­he­den af græn­ser­ne for min og bi­lens for­må­en, så den i ste­det for at kø­re før­ste af­de­ling af Yoko­ha­ma Su­per Cup næ­ste we­e­kend er på pla­de­værk­sted. Den er til låns og skal be­hand­les som så­dan.

Djæ­velsk, dra­ma­tisk og

dej­lig ram­mer Astra OPC Cup- ra­ce­ren ind. Dej­lig, sim­pelt hen for­di den er en ra­cer­bil. Dra­ma­tisk, for­di den trods si­ne man­ge kræft er, der skal ned i as­fal­ten via for­dæk­ke­ne, er nem at fi nde sig til ret­te i og få et for­nuft igt fl ow ud af, eft er­hån­den som jeg læ­rer ba­nen at ken­de. Og djæ­velsk, net­op for­di den er så fuld­blods, at græn­sen mel­lem lyn­hur­tig suc­ces og fa­tal fi asko er knivskarp. Som græn­sen selv­føl­ge­lig al­tid er i ra­cer­bi­ler.

Den fuldt ju­ster­ba­re Bilste­i­nun­der­vogn, Opels så­kald­te » HiPerSt­rut « - fj ed­re, Watt- Link­ba­gaks­len og spær­re­diff eren­ti­a­let får det he­le til at spil­le. OPC Cup- ra­ce­rens to­li­ters tur­bo­mo­tor re­a­ge­rer på mind­ste vip med spe­e­der­fo­den, det er for­bløff en­de upro­ble­ma­tisk at fi nde ide­al­linjer, brem­se ind, sty­re og ac­ce­le­re­re ud.

Hur­tig te­e­na­ger

Et par om­gan­ge i det til lej­lig­he­den mon­te­re­de pas­sa­ger­sæ­de og med 17- åri­ge Las­se M. Sø­ren­sen bag rat- tet il­lu­stre­rer me­get godt, at Las­se be­gynd­te sin ra­cer­kar­ri­e­re som lil­le dreng i en go­cart, og at jeg ba­re er en se­mi- nør­det bil­jour­na­list, der kom alt for sent i gang og slet ik­ke kan føl­ge med, når de hur­ti­ge dren­ge rul­ler sig ud. Okay, jeg gav den ik­ke maks- gas - som nævnt er bi­len til låns - men på den 3.250 me­ter lan­ge ra­cer­ba­ne er for­skel­len mel­lem Las­ses og mi­ne bed­ste om­gang­sti­der seks- syv se­kun­der.

Det gør ik­ke op­le­vel­sen min­dre in­tens. Astra OPC Cup- ra­ce­ren er et vild­dyr, der med om­hu og træ­ning kan tæm­mes. Og den er et frem­ra­gen­de ek­sem­pel på, hvor­dan en re­la­tivt al­min­de­lig fa­mi­lie­bil med smag for ty­ske mo­tor­ve­je kan for­vand­les til en ra­cer­bil med ap­pe­tit på mo­tor­sport.

For mit ved­kom­men­de bli­ver kun­sten at fortræn­ge den adre­na­lin­pum­pen­de op­le­vel­se i Cup- ra­ce­ren, når jeg næ­ste gang te­ster en OPC­ga­de­ver­sion.

BT var in­vi­te­ret af Opel Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.