Små bi­ler far­li­ge­re end sto­re

Un­der­sø­gel­se sæt­ter tal på ri­si­ko­en for at bli­ve dræbt el­ler hårdt kvæ­stet i for­skel­li­ge bil­ty­per. Au­to­cam­pe­re er vær­st

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Christensen huc@ bt. dk

SIK­KER­HED

Det kan godr væ­re, at du fø­ler dig sik­ker i din bil, for­di den har kla­ret sig godt i Eu­ro NCAPs crash­test. Men tør­re tal for­tæl­ler, at det i hø­je­re grad er bi­lens stør­rel­se og ty­pe, der af­gør din ri­si­ko for at bli­ve dræbt el­ler hårdt kvæ­stet, hvis du kø­rer galt. I Eu­ro NCAPs crash­test ud­de­les ka­rak­te­rer og stjer­ner i for­hold til kon­kur­r­ren­ter­ne i sam­me klas­se.

En frisk un­der­sø­gel­se fra Sta­ti­sti­s­chen Bun­de­sam­tes og Bun­des An­stalt for Stas­senwe­sen - Tys­klands pen­dant til Dan­marks Sta­ti­stik og Vej­di­rek­to­ra­tet - sæt­ter tal på ri­si­ko­en for at bli­ve dræbt el­ler hårdt kvæ­stet i for­skel­li­ge bil­ty­per.

Ana­ly­sen er delt i to af­snit. Dels har de ty­ske sta­ti­sti­ke­re un­der­søgt an­tal­let af per­sonska­der - sto­re som små - pr. 10.000 bi­ler af ty­pen. Dels har de set på, hvor stor ri­si­ko­en er for at bli­ve dræbt el­ler hårdt kvæ­stet, når det går galt. Og­så her op­delt ef­ter bil­ty­pe.

Tal­le­ne er med få und­ta­gel­ser gan­ske en­ty­di­ge. Ud af 10.000 mi­kro­bi­ler bli­ver 97 in­vol­ve­ret i uheld med per­sonska­de. Og for hver 1.000 uheld med per­sonska­de er der 98 med al­vor­ligt kvæ­ste­de el­ler dræb­te.

Sik­ker luksus

Det til­sva­ren­de tal for luksus­bi­ler, hvo­ri per­so­ner har den la­ve­ste ri­si­ko for at bli­ve dræbt, er 91 per­sonska­der pr. 10.000 bi­ler. Men kun 63 dræb­te/ hårdt kvæ­ste­de pr. uheld med bil­ty­pen. Sta­ti­stisk er der så­le­des me­re end halvan­den gan­ge så stor ri­si­ko for at bli­ve dræbt/ hårdt kvæ­stet, hvis du kø­rer galt i en mi­kro­bil end i en luksus­bil.

Den stærkt for­hø­je­de små­bils­ri­si­ko sæt­tes yder­li­ge­re i re­lief af, at de sto­re bi­ler i Tys­kland of­te kø­rer me­get stærkt på Au­to­ba­hn. Og at de mind­ste bi­ler læg­ger en stør­re del af de­res kør­sels­for­brug i by­er­ne, hvor ha­stig­he­den er la­ve­re, og døds­ri­si­ko­en der­for bur­de væ­re la­ve­re.

Det hjæl­per ik­ke me­get at gå en klas­se op fra mi­kro til mi­ni. Her er risko­en for at bli­ve dræbt/ al­vor­ligt kvæ­stet kun mar­gi­nalt la­ve­re ( se ske­ma­et), og sta­dig me­re end halvan­den gan­ge stør­re end i luksus­bi­ler­ne.

Til gen­gæld er der en mar­kant af­vi­gel­se fra tom­mel­finger­re­ge­len om, at sto­re tun­ge bi­ler i til­fæl­de af uheld med per­sonska­de er be­hæf­tet med lil­le ri­si­ko for døds­fald/ al­vor­li­ge kvæ­ste­de - nem­lig au­to­cam­pe­re. Pr. 1.000 uheld med per­sonska­de er der 106 dræb­te/ hårdt kvæ­ste­de i cam­per­ne. Det er syv pct. fle­re end i mi­kro­bi­ler­ne. Og fle­re end i no­gen an­den bil­ty­pe.

Til gen­gæld kø­rer cam­per­ne ik­ke galt ret tit. Må­ske for­di de kø­rer lang­somt. Pr. 10.000 bi­ler af ty­pen er der seks gan­ge fle­re mi­kro­bi­ler in­vol­ve­ret i uheld med per­sonska­de. Men når cam­per­ne kø­rer galt, går det så­le­des gru­e­ligt galt i alt for man­ge til­fæl­de,

Sport­s­vog­ne

Da der er ta­le om en rent sta­ti­stisk un­der­sø­gel­se, får vi ik­ke no­gen for­kla­ring. Man kan gæt­te på, at folk of­te­re be­væ­ger sig rundt i cam­per­ne un­der kørs­len uden at væ­re spændt fast. En an­den mu­lig for­kla­ring er, at man­ge sto­re au­to­cam­pe­re er for­sy­net med et selv­stæn­digt kar­ros­se­ri af den ful­din­te­gre­re­de ty­pe fra cam­ping­fir­ma­et, og det er næp­pe kon­stru­e­ret på grund­lag af sam­me forsk­ning i cras­hsik­ker­hed, som nor­ma­le bi­lers kar­ros­se­ri. En del au­to­cam­pe­re er og­så af æl­dre ty­pe uden sam­me an­tal air­bags som per­son­bi­ler. Her er no­get at ta­ge fat på for Eu­ro NCAP.

Sport­s­vog­ne­ne er og­så et pa­ra­doks. Om­end den mod­sat­te vej rundt. Man skul­le jo tro, at dis­se fart­ma­ski­ner og for­nø­jel­ses­re­k­vi­sit­ter ge­ne­relt var in­vol­ve­ret i fle­re uheld. De er i sa­gens na­tur sjæl­dent sær­ligt tun­ge. Men sport­s­vog­ne­ne no­te­res kun 51 uheld pr. 10.000 sport­s­vog­ne. Bort­set fra au­to­cam­per­ne er sport­s­vog­ne den bil­ty­pe, der i for­hold til de­res an­tal in­vol­ve­res i fær­re­st uheld med per­sonska­de. Halvt så man­ge som i mi­kro­bi­ler­ne.

Og når det går galt, er sport­s­vog­nen hel­ler ik­ke det vær­ste sted at sid­de. Pr. 1.000 uheld med per­sonska­de er om­fat­ter kun de 73 dræb­te el­ler al­vor­ligt kvæ­ste­de. Det er la­ve­re an­del end bå­de små bi­ler, kom­pakt­bi­ler, va­re­bi­ler, MPV- bi­ler og mel­lem­klas­se­bi­ler.

I ske­ma­er­ne kan du se, hvor man­ge dræb­te/ hårdt kvæ­ste­de der er pr. 1.000 uheld med per­sonska­de for de for­skel­li­ge bil­ty­per. Og hvor man­ge uheld med stør­re el­ler min­dre per­sonska­der, der er pr. 10.000 bi­ler af den på­gæl­den­de ty­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.