Der­for sker ulyk­ker­ne

Men­ne­ske­li­ge fejl har som oft est skyl­den

BT - - BILER - Af Hans Uff e Christensen huc@ bt. dk

STA­TI­STIK

Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen for Vejtra­fi ku­lyk­ker ( HVU) pe­ger i ana­ly­sen » Hvor­for sker veju­lyk­ker­ne « på den men­ne­ske­li­ge fak­tor som hyp­pig­ste år­sag.

Ana­ly­sen, der byg­ger på nær­me­re gransk­ning af 219 al­vor­li­ge tra­fi ku­lyk­ker gen­nem 13 år, kon­klu­de­rer, at for høj fart og dår­lig ori­en­te­ring ind­går i op mod halv­de­len af de 291 ulyk­ker. An­dre hyp­pi­ge men­ne­ske­li­ge fejl er uop­mærk­som­hed, fejl­vur­de­rin­ger, for­ker­te re­ak­tio­ner og spi­ri­tus­kør­sel. Dis­se fi re fak­to­rer med­vir­ker i op mod en tred­je­del af ulyk­ker­ne.

I man­ge til­fæl­de ind­går der fl ere end en tra­fi kant­fejl, og rap­por­ten kon­klu­de­rer der­for, at men­ne­ske­li­ge fejl er ind­blan­det i så godt som al­le al­vor­li­ge ulyk­ker. Sagt på en an­den må­de: Hvis tra­fi kanten hav­de re­a­ge­ret op­ti­malt på den op­stå­e­de fa­re­si­tu­a­tion, kun­ne al­le ulyk­ker­ne und­ta­gen en en­kelt væ­re und­gå­et.

Det be­ty­der dog ik­ke, at der og­så er an­dre ud­lø­sen­de fak­to­rer. Vej­en med dens om­gi­vel­ser spil­ler ind i ca. 30 pct. af ulyk­ker­ne. Fejl ved kø­re­tø­jet til­skri­ves skyld i 20 pct. af ulyk­ker­ne.

Når det går rig­tigt galt med dræb­te el­ler hårdt kvæ­ste­de, hæn­ger det som re­gel sam­men med en­ten mang­len­de brug af sik­ker­heds­se­le el­ler vejtræ­er langs vejsi­den. For så vidt an­går ha­stig­hed de­les ulyk­ker­ne op i to. De, der er fo­re­gik i godt fø­re med go­de lys­for­hold og så vi­de­re. Her kon­klu­de­rer for­sker­ne, at der ty­pisk er ta­le om en be­vidst ri­si­kopå­dra­gen­de ad­færd fra tra­fi kan­tens si­de.

Ri­si­kob­lind

I ulyk­ker, hvor bi­li­sten el­ler mo­tor­cyk­li­sten ik­ke over­skri­der de ge­ne­rel­le ha­stig­heds­græn­sen, men al­li­ge­vel kø­rer for hur­tigt f. eks p. g. a. regn, sne, tå­ge el­ler lig­nen­de, er der sna­re­re ta­le om be­gre­bet ri­si­kob­lind­hed. Bi­li­sten ved sim­pelt hen ik­ke, hvor far­li­ge for­hol­de­ne er og hvor lav fart, der som føl­ge her­af er an­be­fa­lel­ses­vær­dig.

Bla­det » Kø­re­læ­re­ren « , der har la­vet en me­get grun­dig gen­nem­gang af rap­por­ten, me­ner, at der på ud­dan­nel­ses­om­rå­det må sæt­tes mas­sivt ind på sidst­nævn­te om­rå­de. De ri­si­ko­vil­li­ge bi­li­ster, der kø­rer for stækt vel vi­den­de den øge­de ri­si­ko, er me­re på­vir­ke­li­ge gen­nem hø­je bø­der, kø­re­kort­fra­ken­del­se og lig­nen­de.

Træt­hed er far­lig

Om en fø­rer er på­vir­ket af al­ko­hol el­ler narko kan må­les. Det er til gen­gæld umu­ligt at sæt­te fa­ste reg­ler for, hvor træt man må væ­re bag rat­tet. Men der er næp­pe tvivl om, at træt­hed er en al­vor­lig ri­si­ko­for­ø­gen­de fak­tor. Til­med en fa­tor, som rig­tigt man­ge ser stort på.

Rå­det For Sik­ker Tra­fi k vur­de- rer, at mindst hver an­den tra­fi kant har be­væ­get sig rundt i tra­fi kken i en riskokopå­dra­gen­de til­stand af træt­hed. » Kø­re­læ­re­ren « ci­te­rer en rysten­de un­der­sø­gel­se fra Me­ga­fon. He­ri op­ly­ser seks pct. af de ads­purg­te, at de rent fak­tisk er kørt galt på grund af træt­hed. Ty­pisk for­di, der er fal­det i søvn bag rat­tet. 17 pct., af de ads­purg­te sva­rer, at de har væ­ret ved at kø­re galt på grund af træt­hed. 56 pct. si­ger, at de in­den for det sid­ste år har kørt bil, selv om de føl­te sig for træt­te til det.

Med an­dre ord kan man ro­ligt kon­klu­de­re, at trær­hed kan væ­re den bag­ved­lig­gen­de fak­tor i man­ge af ulyk­ker­ne, der er sket på grund af for­ker­te re­ak­tio­ner, mang­len­de agt­på­gi­ven­hed, kø­re­fejl og lig­nen­de. Sven­ske un­der­sø­gel­ser ty­der på, at træt­hed er en fak­tor i 20 pct. af al­le tra­fi ku­lyk­ker.

» Når man er rig­tig træt bag rat­tet, er det li­ge så far­ligt som spi­ri­tus­kør­sel. Der­for er det me­get vig­tigt at lyt­te til krop­pens sig­na­ler og hol­de ind til si­den til en » po­wer­nap « , hvis man fø­ler sig for træt til at kø­re, « si­ger Jesper Sølund, do­ku­men­ta­tions­chef i Rå­det for Sik­ker Tra­fi k.

Vre­de er ri­si­ka­bel

En an­den ik­ke må­l­bar bag­ved­lig­gen­de fak­tor er op­hid­sel­se og­så kal­det ro­adra­ge. Mette Møller, se­ni­o­r­for­sker ved DTU, er ik­ke i tvivl om, at vre­de bi­li­ster er far­li­ge bi­li­ster.

» Vre­de bi­li­ster kan bli­ve så fo­ku­se­re­de på de­res vre­de, at de fuld­kom­men mi­ster kon­cen­tra­tio­nen. Det får de­res ri­si­ko for at kø­re galt til at sti­ge be­ty­de­ligt, « si­ger Mette Møller.

I ske­ma­et kan du se, hvor hvil­ke må­l­ba­re fak­to­rer, der ind­går i de 291 ana­ly­se­re­de ulyk­ker fra HVU. I gen­nem­snit ind­går der ca. tre ulyk­kes­frem­kal­den­de fak­to­rer i hver al­vor­lig ulyk­ke, Der­for ud­gør det sam­le­de an­tal ulyk­kes­fak­to­rer 886. Ved­rø­ren­de de per­son­li­ge ska­der i ulyk­ker­ne er mang­len­de brug af sik­ker­heds­se­ler langt den mest al­vor­li­ge eft er­fulgt af ha­stig­hed.

To dræb­te på grund af alt for høj fart.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.