MED SPE­E­DE­REN I BUND

BT - - BILER -

Vel­kom­men til Au­toMe­ster DTC 2015! Vel­kom­men til Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip der i sit fjer­de le­ve­år med ame­ri­kan­ske mu­skel­bi­ler og ef­fekt­ful­de V8- mo­to­rer fy­rer på al­le ot­te cy­lin­dre. Der ven­ter os mo­tor­sport­sel­ske­re et brag af en sæ­son med den bed­ste ka­len­der i DTC’s hi­sto­rie. Og vi ta­ler ik­ke blot om den nye ud­ga­ve af DTC, men om den bed­ste ka­len­der, si­den vi 1999 sø­sat­te løbs­se­ri­en, som li­ge si­den har sam­let de bed­ste dan­ske kørere fra ind- og ud­land for­an et dansk pu­bli­kum. 2015- ka­len­de­ren vil nem­lig brin­ge de tor­den­bul­dren­de ra­cer­bi­ler vidt om­kring. Der er ot­te løbswe­e­ken­der på ka­len­de­ren, og det bli­ver på seks vidt for­skel­li­ge ba­ner, at stjer­ner som Jan Magnus­sen og Cas­per El­gaard skal kæm­pe mod un­ge kørere som Mikkel C. Johansen og Den­nis Lind. Der skal kø­res på lan­dets tre per­ma­nen­te ra­cer­ba­ner FDM Jyl­lands­rin­gen, Pad­borg Park og Ring Djursland, li­ge­som der og­så bli­ver en op­træ­den på Nor­dens ny­e­ste og mest mo­der­ne ra­ce­ran­læg – Rud­sko­gen Mo­tor­sen­ter. Her­til kom­mer så del­ta­gel­se ved Dan­marks to ga­de­løb – Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix på Bel­la­høj Park i Kø­ben­havn og Clas­sic Ra­ce Aar­hus rundt om Min­de­par­ken i Aar­hus. Med den ka­len­der, vi har få­et sam­men­sat med lan­dets ba­ner, for­ven­ter vi, at 100.000 dan­ske­re i 2015 vil kom­me til at op­le­ve Au­toMe­ster Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip LI­VE. Her­til kom­mer så al­le dem, som vil op­le­ve løbs­se­ri­en, når TV2 Sport sen­der di­rek­te på de­res nye sport­ska­nal. Og hver løbswe­e­kend vil by­de på mas­ser af godt ra­cer­løb for ved de løb, som kø­res på de per­ma­nen­te dan­ske ba­ner, vil Au­toMe­ster Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip hver gang bli­ve bak­ket op af de of­fi­ci­el­le sup­port­klas­ser FirstStop Spe­ci­al Sa­loon Car, Yoko­ha­ma 1600 Chal­len­ge, Yoko­ha­ma Su­per Cup, Ci­troën DS3 Cup samt to klas­ser for mo­der­ne Ro­ad Ra­cing- ma­ski­ner. Rig­tig god for­nø­jel­se. Pe­ter El­gaard, pro­mo­tor for Au­toMe­ster DTC

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.