DTC ME­STER I NY STOR SATS­NING

BT - - BILER -

DTC: Cas­per El­gaard ( CE), du slut­te­de DTC sæ­so­nen 2014 med at vin­de dit fem­te(!) DTC- mester­skab. Hvor­dan føl­tes det? CE: ” Det var fan­ta­stisk! Den fem­te gang var ek­stra spe­ci­el for­di det var med mit eget team, li­ge­som jeg og­så var vel­vi­den­de om at det var sid­ste sæ­son un­der El­gaard Mo­tor­sport. En stor op­le­vel­se for al­le i tea­met!” DTC: Der er sket sto­re æn­drin­ger i dit team henover vin­te­r­en. Har du haft travlt? CE: ” Der har væ­ret ut­ro­ligt travlt. El­gaard Mo­tor­sport er nu byt­tet ud med Mas­si­ve Mo­tor­sport. En stor del af det vi i El­gaard Mo­tor­sport har byg­get op om­kring DTC har vi ta­get med over i det nye team, men der har sta­dig væ­ret ut­ro­ligt me­get ar­bej­de med at få Mas­si­ve Mo­tor­sport op at kø­re. Men vi for­ven­ter at al det hår­de ar­bej­de kom­mer os til go­de, når sæ­so­nen går i gang.” DTC: Du kø­rer nu un­der nav­net Mas­si­ve Mo­tor­sport. For­tæl os om dit nye team? CE: ” Mas­si­ve Mo­tor­sport er et stort nyt mo­tor­sports pro­jekt, hvor vi er 4 me­de­je­re der al­le de­ler pas­sio­nen for mo­tor­sport. Oven i det de­ler vi og­så tan­ken om at vi skal ha­ve et fast dansk team på Le Mans hvert år, med dan­ske me­ka­ni­ke­re og dan­ske kørere, samt et dansk flag på bi­len. Da Kri­sti­an og jeg vandt Le Mans i LMP2 klas­sen i 2009 var det før­ste og ene­ste gang at den dan­ske na­tio­nalsang er ble­vet spil­let på po­di­et. Det­te skal vi ha­ve la­vet om på.” DTC: Mas­si­ve Mo­tor­sport er ik­ke kun ak­tivt i Au­toMe­ster DTC. Hvor skal Mas­si­ve Mo­tor­sport og­så del­ta­ge? CE: ” Vi del­ta­ger og­så i år i den Eu­ro­pæ­i­ske Le Mans Se­rie, ELMS, hvor vi kø­rer i GTC klas­sen i en Aston Martin Van­ta­ge GT3.” DTC: Hvad er am­bi­tio­nen for Mas­si­ve Mo­tor­sport’s del­ta­gel­se i ELMS- se­ri­en? CE: ” Vo­res am­bi­tio­ner er at vi for det før­ste al­le­re­de fra dag ét vil væ­re et top team i DTC, sam­ti­dig med at vi byg­ger den in­ter­na­tio­na­le del op om­kring at bli­ve en fast del af Le Mans og ELMS. Vi star­ter med kun at del­ta­ge i ELMS, men vil de næ­ste par år stil­le og ro­ligt for­be­re­de os på del­ta­gel­se i det le­gen­da­ri­ske 24- ti­mers løb på Le Mans. Om det bli­ver om 2 år el­ler først om 4 år må ti­den vi­se. Vi vil ik­ke gø­re det før vi fø­ler os 100 pro­cent klar til op­ga­ven.” DTC: Det­te års felt i Au­toMe­ster DTC ser stærkt ud. Hvad er di­ne for­vent­nin­ger til sæ­so­nen? CE: ” Det ser rig­tigt stærkt ud!! Jeg for­ven­ter en ut­ro­lig hård sæ­son, hvor der er man­ge som kom­mer til at blan­de sig om sej­re­ne hver we­e­kend. Men jeg me­ner og­så at vi med mig selv i den ene bil, og med 2013 DTC- meste­ren Den­nis Lind i den an­den bil, bli­ver et me­get stærkt team, som for­hå­bent­ligt vil ta­ge man­ge sej­re i år og væ­re med til at kæm­pe om bå­de team mester­ska­bet og det in­di­vi­du­el­le DTC mester­skab. DTC: Er du på jagt ef­ter din sjet­te mester­sk­ab­sti­tel? CE: ” Det kan du tro at jeg er!” DTC: Du har ind­gå­et en af­ta­le med en me­get pro­mi­nent med­kø­rer, tid­li­ge­re DTC me­ster og stor­ta­len­tet Den­nis Lind. Hvad er di­ne for­vent­nin­ger til je­res sam­ar­bej­de? CE: ” Jeg er sik­ker på at bå­de Den­nis og jeg vil få me­get ud af vo­res sam­ar­bej­de. Det ty­der på, at vi har en me­get ens kø­re­stil, hvil­ket vil hjæl­pe os me­get i vo­res ar­bej­de med ju­ste­rin­ger­ne af bi­ler­ne, men og­så det at vi kan pres­se hin­an­den he­le ti­den, er jeg sik­ker på vil få det sid­ste ud af os beg­ge to.” DTC: Tror du godt I kan bli­ve eni­ge om for­de­lin­gen af DTC po­int imel­lem jer? CE: ” Bå­de jeg og Den­nis vil vin­de hver gang, og der vil helt sik­kert og­så bli­ve go­de kam­pe imel­lem os to. Det skal der væ­re plads til, men vi skal og­så hu­ske på at tea­mets re­sul­ta­ter er det vig­tig­ste. Så selv­om vi godt kan kæm­pe ude på ba­nen som kon­kur­ren­ter, så er vi sta­dig team­kam­me­ra­ter som skal gø­re det der er bedst for hol­det.” DTC: Den­nis Lind ( DL), du gør co­me­ba­ck i Au­toMe­ster DTC­se­ri­en. Hvor­dan er det? DL: ” Det er rig­tigt dej­ligt, selv­føl­ge­lig en kæm­pe chan­ce jeg har få­et af Mas­si­ve Mo­tor­sport.” DTC: Du har tid­li­ge­re kørt med stor suc­ces, hvad er di­ne am­bi­tio­ner for i år? DL: ” Jeg vil rig­tigt ger­ne vin­de i år, der er man­ge om bud­det og jeg tror ik­ke, at jeg træ­der man­ge over tæ­er­ne ved at si­ge det er det hår­de­ste felt i DTC, no­gen­sin­de.” DTC: Hvad ser du mest frem til? DL: ” Nu har jeg lært tea­met at ken­de me­get godt her over vin­ter­pe­ri­o­den og de er al­le sam­men nog­le su­per fe­de ka­rak­te­rer, så det bli­ver helt klart fedt at ar­bej­de sam­men med dem bå­de på ELMS si­den og be­stemt og­så i DTC. Det at ven­de til­ba­ge til de dan­ske ba­ner ser jeg og­så frem til, da jeg har sav­net den sup­port der er ude på ba­ner­ne fra de man­ge dan­ske fans.” DTC: Har du sta­dig et øn­ske om at kø­re in­ter­na­tio­nal ra­ce i sport­s­vog­ne? DL: ” Min stør­ste drøm er li­ge præ­cis det, så hvis jeg ik­ke når det, så er alt an­det spildt ar­bej­de.” DTC: Hvem vin­der Åb­nings­lø­bet? DL: ” Ham der står øverst på po­di­et af Cas­per el­ler jeg ( Den­nis Lind, red.)”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.