AU­TOME­STER DTC PÅ TV2 SPORT

BT - - BILER -

Nu kan al­le dan­ske­re kom­me med til Dan­marks stør­ste mo­tor­sport­s­fest, når TV2 Sport sen­der di­rek­te fra Au­toMe­ster Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip. TV2 Sport sen­der di­rek­te fra samt­li­ge af­de­lin­ger den­ne sæ­son for­delt over søn­da­ge fra kl. 12- 17 og ud­vik­ler i sam­ar­bej­de med DTC en sær­lig mo­bil dæk­ning, der ta­ger se­e­ren helt tæt på ba­nen, kø­rer­ne, bi­ler­ne og fan­se­ne, så man næ­sten kan lug­te den brænd­te gum­mi hjem­me i stu­en. Der­u­d­over vil TV2 Play gi­ve ad­gang til to on- bo­ard ka­me­ra­er der sen­der un­der lø­be­ne, og gi­ver en unik mu­lig­hed for et tæt- på- øjebliksbilledet af lø­bets ak­tion, sam­ti­dig med at det ses li­ve. TV2 Sport- hol­det be­står af stu­di­e­vært Sti­ne Jør­gen­sen, repor­ter Jacob Ham­mer­holt samt Ul­rik Jöns­son og Jens Wint­her som kom­men­ta­to­rer. Det he­le bli­ver hånd­holdt for al­tid at væ­re der, hvor tin­ge­ne sker. DTC- sæ­so­nen be­står af ot­te af­de­lin­ger, der af­vik­les på de klas­si­ske ra­cer­ba­ner i Dan­mark med en en­kelt af­stik­ker til Nor­ge. Hver af­de­ling be­står af træ­ning og kva­li­fi­ka­tion, som kø­res om lør­da­gen, og to kva­li­fi­ka­tions­he­at og en fi­na­le, som kø­res om søn­da­gen. SKAL DU OVER­HA­LES AF EN DTC RA­CER? Som no­get helt nyt i 2015 vil Au­toMe­ster Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip gi­ve en ræk­ke fans en helt unik ra­ce­ro­p­le­vel­se i løbswe­e­ken­den. Det sker ved, at vi midt un­der DTC- kø­rer­nes funk­tions­test søn­dag for­mid­dag sen­der tre mi­ni­bus­ser fra Aros Bus med i alt 54 fans ud på ba­nen, og så får de el­lers op­le­vel­sen af at bli­ve over­ha­let af en DTC- ra­cer. Ik­ke ba­re én, men fle­re gan­ge. Som pas­sa­ger i én af bus­ser­ne er du sik­ret en helt unik op­le­vel­se og sjæl­den mu­lig­hed for at kom­me helt tæt på ra­cer­stjer­ner, når de hånd­te­rer de­res V8- ra­cer­bi­ler med tæt på 500 he­ste­kræf­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.