RON­NIE BRE­MER VIL VÆ­RE DANSK ME­STER

BT - - BILER -

DTC: Ron­nie Bre­mer ( RB), ef­ter lidt op­start­svan­ske­lig­he­der slut­te­de du sid­ste sæ­son af med flot­te re­sul­ta­ter. Hvad be­ty­der det for din ind­sats i år? RB: ” Det be­ty­der ret ba­salt, at vi er bed­re for­be­redt til i år. Der er kom­met lidt op­da­te­rin­ger på bi­len, men det gi­ver selv­til­lid at vi har mas­ser af er­fa­ring og vi­den om bi­len, tea­met og se­ri­en. Der har væ­ret travlt henover vin­te­r­en. Sæ­so­nen kom­mer al­tid hur­ti­ge­re end man reg­ner med, men alt i alt ser vi frem til at kom­me i gang.” DTC: Er dit team Ra­cing Fa­ctory bed­re for­be­redt til i år end sid­ste år? RB: ” Ja, i hvert fald her fra sæ­son­star­ten. Vi har kørt tre test­da­gen in­den det går løs til Åb­nings­lø­bet, og det er me­re end sid­ste år, hvor vi ik­ke nå­e­de en test­dag in­den det før­ste løb. Og det er at ha­ve en sæ­son un­der sig be­ty­der me­get. Vi fø­ler så bed­re med og ved me­get me­re om bi­len. Vi var grøn­ne sid­ste år og vid­ste me­get lidt, så det det var en stor til­freds­stil­lel­se at slut­te godt af.” DTC: Sid­ste år blev du bå­de Nor­disk Me­ster i Thund­er­sport V8, og slut­te­de på tred­je­plad­sen i mester­ska­bet. Hvad er di­ne am­bi­tio­ner for i år? RB: ” Det er helt klart at vin­de mester­ska­bet. Det var det og­så sid­ste år, men i år er det nok me­re re­a­li­stisk.” DTC: Fel­tet ser me­get stærkt ud i år. Hvem for­ven­ter du vil væ­re di­ne stør­ste kon­kur­ren­ter? RB: ” Det vil væ­re Cas­per ( El­gaard, red.) og Jan ( Magnus­sen, red.). Jeg for­ven­ter og­så me­get af Den­nis Lind, li­ge­som der sik­kert og­så kom­mer lidt an­dre kørere frem i ny og næ fra an­dre si­der. Men Mester­ska­bet vil skul­le af­gø­res mel­lem os.” DTC: Hvem tror du vil do­mi­ne­re Åb­nings­lø­bet på FDM Jyl­lands­rin­gen? RB: ” Det vil væ­re de sam­me kørere. Vi vil må­ske ik­ke do­mi­ne­re, men vi skal væ­re med helt frem­me i top­pen og ger­ne star­te året med en sejr.” DTC: Dit team Ra­cing Fa­ctory har i år la­vet en af­ta­le med Mol­ly Pet­tit. Hvad kan i hjæl­pe den nor­ske ra­cerjen­te med? RB: ” Vi skal sup­por­te­re hen­des ind­sats. Gi­ve hen­de en god bil, hjæl­pe med kø­re­tek­nik, tips og tri­cks, så Mol­ly ( Pet­tit, red.) kan slap­pe af og hol­de fo­kus på sin kør­sel og ik­ke i pit­ten. Sid­ste år brug­te hun alt for me­get ener­gi og tid på at ad­mi­ni­stre­re sin ind­sats, og det skal vi æn­dre i år, så hun for al­vor får en mu­lig­hed for at kø­re ra­cer­bil.” DTC: Mol­ly Pet­tit ( MP) du skal i år kø­re hos Ra­cing Fa­ctory. Hvad ser du mest frem til i det sam­ar­bej­de? MP: ” Jeg ser frem til man­ge ting ved det sam­ar­bej­de. Det bli­ver godt ik­ke læn­ge­re selv at skul­le dri­ve mit eget team sam­ti­dig med at jeg skal kø­re, plus at Ron­nie ( Bre­mer, red.) kan læ­re mig rig­tig me­get.” DTC: Har det løf­tet di­ne eg­ne am­bi­tio­ner til den­ne sæ­son? MP: ” Det vil­le væ­re løgn om jeg sag­de no­get an­det. Må­den jeg har ar­bej­det på tid­li­ge­re hav­de si­ne be­græns­nin­ger og tog mig kun til et vist punkt, og ik­ke læn­ge­re. Mod slut­nin­gen af sid­ste sæ­son indså jeg at no­get måt­te gø­res an­der­le­des, hvis jeg skul­le ud­vik­le mig yder­li­ge­re.” DTC: Hvad kan du læ­re fra en kø­rer som Ron­nie Bre­mer? MP: ” Jeg tror ik­ke der fin­des be­græns­nin­ger på, hvor me­get jeg kan læ­re fra en ra­cer­kø­rer som Ron­nie Bre­mer, der har me­re end 20 års er­fa­ring fra man­ge for­skel­li­ge for­mer for mo­tor­sport. Han er hur­tig i go­kart, For­mel 1 bi­ler og sport­s­vog­ne.” DTC: Gi­ver det me­re ro og selv­til­lid når en kø­rer som Ron­nie Bre­mer si­ger god for din bil? MP: ” Ja, det gør det helt klart. Han er en væl­dig dyg­tig chauf­før, og vi kun­ne al­le se i fjor, hvor­dan han og hans team ( Ra­cing Fa­ctory, red.) ar­bej­de­de vir­ke­lig hårdt for at op­nå de­res re­sul­ta­ter. Bi­len er i tryg­ge hæn­der, så jeg skal hol­de fo­kus på mig selv og min egen ud­vik­ling.” DTC: Hvem tror du vin­der Au­toMe­ster DTC 2015? MP: ” Fel­tet er me­get stør­re i år med man­ge nye kørere, men jeg tror nok vi vil se man­ge af de sam­me i fron­ten i år som i fjor. Uden at vir­ke for sub­jek­tiv, men ba­se­ret på re­sul­ta­ter og hvor­dan de kæm­pe­de sid­ste år, så hol­der jeg en fem­mer på Ron­nie ( Bre­mer, red.) som DTC me­ster i 2015.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.