Mi­ni Le Mans med kend­te

BT - - BILER -

I for­bin­del­se med åb­nings­lø­bet på FDM Jyl­lands­rin­gen kan du op­le­ve et helt sær­ligt indslag, når det før­ste Mi­ni Le Mans mel­lem ud­valg­te stjer­ner fra Au­toMe­ster DTC se­ri­en og ni ken­dis­ser fra dansk un­der­hold­ning, TV, ra­dio og me­di­er bli­ver par­ret i en va­ske­æg­te ra­cer­dyst. Det Le Mans- in­spi­re­re­de mo­tor­løb bli­ver af­vik­let umid­del­bart før søn­da­gens po­pu­læ­re Grids­how, og har po­ten­ti­a­le til at bli­ve et pu­bli­kums­hit. Ra­cer­kø­rer­ne re­præ­sen­te­res af Jan Magnus­sen, Cas­per El­gaard, Ron­nie Bre­mer og Mol­ly Pet­tit. De øv­ri­ge plad­ser be­stem­mes ef­ter tid­tag­nin­gen lør­dag, hvor de fem bedst pla­ce­re­de – og ik­ke al­le­re­de nævn­te kørere – får in­vi­ta­tion til ken­dislø­bet. Af­vik­lings­for­ma­tet er klas­sisk Le Mans. De kend­te del­ta­ge­re star­ter i bi­len og ef­ter 10 mi­nut­ter åb­ner pit­ten og mu­lig­he­den for at byt­te med de­res pro­fes­sio­nel­le ra­cer­kø­rer. Al­le pit­stop skal ta­ge mini­mum tre mi­nut­ter, hvor­ef­ter ra­cer­kø­rer­ne dy­ster til må­l­fla­get. De kend­te der stil­ler til start er: Anders Bircow, sku­e­spil­ler, Anders Bre­in­holdt, TV- vært, An­na David, san­ge­r­in­de, As­ger Re­her, sku­e­spil­ler, Mads Christensen, fored­rags­hol­der, Ma­s­cha Vang, blog­ger, Ra­zak Pim­pong, fod­bold­spil­ler, Steen Vin­dum, borg­me­ster, Sil­ke­borg Kom­mu­ne og Sø­ren Mal­ling, sku­e­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.