NYT NORSK TEAM

BT - - BILER -

DTC: Heidi Fry­den­haug ( HF), du har væ­ret del­ta­ger i norsk GT- ra­cing. Hvil­ke bi­ler har du kørt ra­ce i? HF: ” Jeg star­te­de med Se­ven Ra­cing og har de sid­ste to sæ­so­ner kørt GT ra­cing i klas­sen GT4 med en Re­nault Clio Cup bil.” DTC: Du har nu ta­get et stort spring op til DTC/ NTCC- se­ri­en. Hvad er di­ne for­vent­nin­ger til sæ­so­nen i år? HF: ” Jeg har læn­ge øn­sket at for­sø­ge mig i en pro­fes­sio­nel løbs­se­rie, i stil med DTC/ NTCC mester­ska­ber­ne, og jeg hå­ber, in­den sæ­so­nen er slut, at de an­dre kørere i klas­sen vil se mig som en se­ri­øs kon­kur­rent, og som en pro­fes­sio­nel ra­cer­kø­rer, der er kom­met for at bli­ve. Må­let er at gø­re mit bed­ste i al­le løb, og sam­ti­dig læ­re en mas­se fra en topklas­se med man­ge rig­tig dyg­ti­ge ra­cer­kø­re­re.” DTC: Har du haft mu­lig­hed for at te­ste din nye ra­cer­bil, og hvis ja, hvad sy­nes du om den? HF: ” Jeg når kun en test in­den Åb­nings­lø­bet på FDM Jyl­lands­rin­gen, men jeg prø­ve­de en svensk Ford Mu­stang i fj or og det var bå­de mor­somt og ud­for­dren­de på en og sam­me tid. Så jeg glæ­der mig til at kom­me i gang.” DTC: Med din an­komst i DTC/ NTCC har se­ri­en nu to nor­ske ra­cerjen­ter. Hvor­dan kan det væ­re at pi­ger i Nor­ge er så vil­de med mo­tor­sport? HF: ” Jeg tror ik­ke der er fl ere pi­ger i mo­tor­sport i Nor­ge end i an­dre lan­de, men jeg ved at Mol­ly og jeg har ar­bej­det vir­ke­lig må­l­ret­tet for at kom­me til DTC/ NTCC- se­ri­er­ne.” DTC: Har du tid­li­ge­re kørt ra­ce på FDM Jyl­lands­rin­gen, hvor Åb­nings­lø­bet kø­res? HF: ” Ja, jeg har tid­li­ge­re kørt ra­ce på FDM Jyl­lands­rin­gen i bå­de sport­s­vog­ne og Sy­ver Cup, så ba­nen er ik­ke helt ukendt for mig.” DTC: Chri­ster Gis­ler­ud ( CG), eft er man­ge år i FirstStop Spe­ci­al Sa­loon Car- klas­se ta­ger du nu sprin­get til DTC/ NTCC. Hvor­dan kan det væ­re? CG: ” Vi har læn­ge haft et godt øje til klas­sen. Det er en mær­ke­klas­se, så det er i høj grad chauff øren og tea­met om­kring bi­len der er af­gø­ren­de for suc­ces­sen. Vi over­ve­je­de for et par år si­den at kø­be en Ca­ma­ro, men før­ste eft er en Na­scar- test i USA fi k vi for al­vor blod på tan­den.” DTC: Du har er­fa­ring med bå­de de dan­ske ra­cer­ba­ner samt mo­tor­stær­ke ra­cer­bi­ler. Bli­ver det en for­del for dig, når du skal kø­re DTC/ NTCC? CG: ” Det he­le vil nok hjæl­pe os, men den stør- ste for­del er min op­vækst i go­kart­mil­jø­et. Der læ­rer man al­tid et tri­cks el­ler to fra den sor­te bog.” DTC: Hvil­ken af de dan­ske ra­cer­ba­ner kan du bedst li­de at kø­re ra­ce på? CG: ” Jeg er li­ge vild med Ring Djursland og FDM Jyl­lands­rin­gen. Det er for­skel­li­ge ba­ner, der kræ­ver for­skel­ligt at dig, men de er beg­ge to fe­de at kø­re ra­ce på.” DTC: I de sid­ste tre år har den bed­ste nord­mand i fel­tet væ­ret Ma­ri­us Nak­ken. Har du spe­ed til at slå ham? CG: ” Ma­ri­us Nak­ken er en ut­ro­lig dyg­tig ra­cer­kø­rer, som har præ­ste­ret ut­ro­lig godt over de sid­ste par år. Han ken­der sin bil godt eft er­hån­den, og det vir­ker til at de har fun­det et godt se­tup på bi­len, der pas­ser ham fi nt. Vi har ik­ke den sam­me er­fa­ring med bi­len, og må der­for for­ven­ter at i år bli­ver et læ­re­år for os.” DTC: Hvad er di­ne eg­ne suc­ceskri­te­ri­er for sæ­so­nen i år? CG: ” At læ­re bi­len at ken­de, bå­de på de for­skel­li­ge ba­ner, men og­så un­der for­skel­li­ge for­hold. Hvis vi slut­ter blandt de 10 bed­ste i den­ne sæ­son vil jeg væ­re me­get til­freds, for der er ut­ro­lig man­ge sto­re og dyg­ti­ge ra­cer­kø­re­re i DTC/ NTCC. Så vi an­ser i år for et te­står, og så kom­mer vi for fuld kraft i 2016.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.