KRISTENSEN MO­TOR­SPORT I YOKO­HA­MA SU­PER CUP

BT - - BILER -

Igen i 2015 vil Yoko­ha­ma Su­per Cup få del­ta­gel­se af Kristensen Mo­tor­sport med kø­rer­ne Al­lan Kristensen og Ni­cki Kristensen der til trods for nav­ne­lig­he­den ik­ke er i fa­mi­lie. De to gan­ge Kristensen er gen­gan­ge­re fra 2014 og til i år er tea­mets to Se­at Ibiza ra­ce­re ble­vet op­da­te­ret henover vin­te­r­en, hvil­ket ger­ne skal brin­ge beg­ge kørere helt til tops i det­te års in­di­vi­du­el­le mester­ska­ber i se­ri­en. ” Sid­ste år var en stor op­le­vel­se for mig, med en mas­se nye ud­for­drin­ger og ting jeg skul­le læ­re, men mit mål i år er at vin­de old­boys cup’en samt at slut­te i top 5 i det ge­ne­rel­le mester­skab. Det er am­bi­tiøst, men jeg har et godt me­ka­ni­ker team i ryg­gen, som uden tvivl gi­ver mig en fan­tas- tiks hur­tig ra­cer at kø­re i”, for­tæl­ler Al­lan Kristensen der slut­te­de som num­mer 10 i sid­ste sæ­son. For Ni­cki er mål­sæt­ning for 2015 helt klart at vin­de mester­ska­bet eft er at den 22- åri­ge ra­cer­kø­rer slut­te­de på an­den­plad­sen sid­ste år. ” Og vi kom­mer jo ik­ke for at bli­ve num­mer to, så vi skal ha­ve den sid­ste plads på skam­len med i år, hvil­ket be­stemt er mu­lig på grund af vo­res go­de sam­ar­bejds­part­ne­re i form af Air Con­nection og Flot­teGul­ve. dk, der har gjort det mu­lig for os at op­da­te­re ra­cer­ne med det der skal til, for at vi kan væ­re me­re kon­kur­ren­ce dyg­ti­ge,” til­fø­jer Ni­cki Kristensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.